BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gökhan patlaması!

Gökhan patlaması!

Tat­lı sert fut­bol!.. Bol kart... Bi­raz sis, bi­raz da du­man!Tat­lı sert fut­bol!.. Bol kart... Bi­raz sis, bi­raz da du­man! ... Ve tat­sız baş­la­yan ge­ce­de Trab­zons­por ve Er­sun Ya­nal ip­ten dön­dü­ler. Ama ko­lay ol­ma­dı. Ma­çın ilk ya­rı­sın­da; pa­nik, kor­ku ve te­laş için­dey­di Trab­zons­por! Ney­miş; Av­ni Aker’de Bur­sa dep­las­ma­nı­nın ya­ra­sı­nı sa­ra­cak­lar­mış! Ha­di ca­nım sen de! Böy­le, amaç­sız yük­len­me­ler­le ya­ra mı sa­rı­lır? Ni­te­kim sa­rı­la­ma­ya­ca­ğı­nı geç de ol­sa an­la­dı bor­do-ma­vi­li­ler. An­la­dı­lar da ma­çı kur­tar­dı­lar. **** Bor­do-ma­vi­li­ler, 1-0 ge­ri­ye dü­şü­len ve Yat­ta­ra ile bir de pe­nal­tı ka­çı­rı­lan ge­ce­den gol­cü­sü Gök­han Ünal ile bü­yü­dü! Es­ki­şe­hirs­por kar­şı­sın­da ge­ce­ye dam­ga­sı­nı vu­ran adam, bir vol­kan gi­bi pat­la­yan Gök­han’dı! Bir­bi­rin­den gü­zel iki gol at­tı ve bir to­pu di­rek­ten dön­dü! Da­ha ne yap­sın Gök­han? Hoş gel­din bay gol­cü! **** Pe­nal­tı­lar­dan ya­na şans­sız­dı Trab­zons­por!.. Kay­se­ri’de Umut, dün ge­ce de Yat­ta­ra ka­çır­dı!. An­cak hak­kı­nı tes­lim ede­lim dün ge­ce ka­le­ci Ive­sa‘nın özel­lik­le pe­nal­tı­da­ki sez­gi­si tak­di­re de­ğer­di. **** İkin­ci ya­rı­da ta­kım ha­lin­de ka­zan­ma ar­zu­su­nu or­ta­ya koy­du Trab­zons­por. Ca­le - Ba­rış de­ği­şik­li­ğin­den son­ra 3-5-2’ye dö­nüp, gol için yük­len­di­ler. Yat­ta­ra‘nın ka­çır­dı­ğı pe­nal­tı­yı An­der­son‘un at­tı­ğı go­lü unut­tur­du­lar. Bo­zu­lan mo­ra­li coş­ku­ya dö­nüş­tür­dü­ler. Kim bi­lir bel­ki de Trab­zons­por’u ye­ni­den bü­yük ya­rı­şa or­tak et­ti­ler. Gök­han-Umut ve Yat­ta­ra üç­lü­sün­de ıs­rar et­me­li Er­sun Ho­ca, ya­rın­la­rı ka­zan­mak için...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT