BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KRALLIK KOLAY YIKILMAZ 2-1

KRALLIK KOLAY YIKILMAZ 2-1

Es­ki­şe­hir kar­şı­sın­da ge­ri­ye dü­şen bor­do-ma­vi­li­le­ri 6 haf­ta son­ra gol­le ta­nı­şan Gök­han li­der­li­ğe ta­şı­dı> Gök­men ŞA­HİN-Trab­zon (İHA) Lig­de en son do­ku­zun­cu haf­ta­da gol atan Gök­han Ünal bu ses­siz­li­ği­ni dün ak­şam Es­ki­şe­hir kar­şı­sın­da boz­du. Gol­cü fut­bol­cu, se­vin­ci­ni maç son­ra­sı ta­kım ar­ka­daş­la­rıy­la be­ra­ber ‘kol­bas­tı’ oy­na­ya­rak sür­dür­dü. YAT­TA­RA KA­ÇIR­DI Kay­bet­ti­ği li­der­li­ği ge­ri is­ti­yor­du Trab­zons­por, evin­de ağır­la­dı­ğı Es­ki­şe­hir önün­de. 11’de Umut’un pa­sın­da di­re­ği ade­ta sı­yı­ran Yat­ta­ra’nın ba­zu­ka­sıy­la ilk teh­li­ke­yi de üret­ti­ler. Or­ta sa­ha mü­ca­de­le­si bol olan ilk ya­rı, 24. da­ki­ka­da bir an­da Ser­dar’la ha­re­ket­len­di. Sol­dan Trab­zon ce­za sa­ha­sı­na inen Es­ki­şe­hirs­por­lu fut­bol­cu ön­ce Song’u ça­lım­la­dı son­ra ‘al da at’ der­ce­si­ne bı­rak­tı to­pu An­der­son’un önü­ne; ona da do­kun­mak kal­dı: 0-1. Pa­nik­le yük­len­me­ye baş­la­dı bor­do-ma­vi­li­ler... Tay­fun’un Umut’u dü­şür­me­siy­le ka­za­nı­lan pe­nal­tı­yı Yat­ta­ra “dev” ka­le­ci Ive­sa’ya tes­lim et­ti, ah­lar vah­lar ara­sın­da... 36’da ay­nı Tay­fun’un ters vu­ru­şun­da to­pu önün­de bu­lan Gök­han Ünal, on se­kiz dı­şın­dan en­fes şut­la­dı Ive­sa’nın sa­ğı­na: 1-1. GÖK­HAN PAT­LA­DI İkin­ci ya­rı 73. da­ki­ka­ya ka­dar yap­rak kı­mıl­da­ma­dı ade­ta. Bu da­ki­ka için­de ise po­zis­yon­la­rı ta­kip et­mek­te zor­lan­dık. Col­man’ın pa­sın­da Gök­han Ünal’ın dö­nüp vu­ru­şun­da to­pa ön­ce Ive­sa do­kun­du, son­ra di­rek­ten dön­dü me­şin yu­var­lak. Sel­çuk’un kor­ne­rin­de yi­ne Gök­han’ın ka­fa vu­ru­şun­da to­pu 90’dan çel­di Es­ki­şe­hir’in fi­le bek­çi­si. Ar­dın­dan Ba­rış’ın 20 met­re­lik fü­ze­sin­de de Ive­sa ba­şa­rı­lıy­dı. 3 da­ki­ka son­ra­sın­da Ba­rış’ın uzat­tı­ğı top­la dü­şe kal­ka ce­za sa­ha­sı­na gi­ren Gök­han Ünal düz­gün bir vu­ruş­la ta­kı­mı­na maç faz­la­sıy­la li­der­li­ği ge­tir­di: 2-1. Yıl­dız fut­bol­cu 6 haf­ta­lık sus­kun­lu­ğu­nu 2 gol­le boz­muş ol­du. Bor­do-ma­vi­li­ler ilk ya­rı­yı li­der bi­ti­re­bil­mek için bu­gün Si­vas’ın pu­an kay­bet­me­si­ni bek­le­ye­cek. Hakemler etki altında 2-1’lik Es­ki­şe­hir ga­li­bi­ye­ti son­ra­sı Trab­zons­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Er­sun Ya­nal çok ener­jik bir ta­kım ol­duk­la­rı­nı an­cak bu ener­ji­nin kar­şı­lı­ğı­nı ala­ma­dık­la­rı­nı söy­le­di. Tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı 1 haf­ta­dır fut­bo­lun dı­şın­da bir­çok ola­yın ya­şan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Fut­bol­cu­la­rı­mı ger­gin­lik ve pro­vo­kas­yo­na ne­den ol­ma­dan oy­na­dık­la­rı için kut­lu­yo­rum. Ha­kem­ler ba­zı olay­la­rın et­ki­sin­de ka­lıp ba­zı ta­kım­la­ra fark­lı ka­rar­lar ve­ri­yor­lar” şek­lin­de ko­nuş­tu. Yu­suf Şim­şek’in trans­fe­ri ko­nu­sun­da da baş­kan­la bir gö­rüş­me ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Ya­nal, “Yu­suf’la bir gö­rüş­me yap­ma­dık. Sa­de­ce fik­ri­ni sor­duk. O da se­ve se­ve Trab­zon’da oy­na­ya­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di” de­di. TRABZON NOTLARI İs­te­me­sem gel­mez­dim 6 haf­ta­lık gol oru­cu­nu Es­ki­şe­hir kar­şı­sın­da bo­zan Gök­han Ünal, hak­kın­da­ki eleş­ti­ri­le­re ce­vap ver­di. Gol­cü fut­bol­cu, “6 haf­ta­dır eleş­ti­ri­li­yo­rum. Ba­zen hak et­tim ba­zen et­me­dim. Be­ni asıl üzen ‘ge­çen se­ne­ki tek­lif­ler ha­la ka­fa­sın­da, bu­ra­ya is­te­ye­rek gel­me­di’ söz­le­ri ol­du. İs­te­me­sem kim­se be­ni ge­ti­re­mez­di” di­ye ko­nuş­tu. Kart­lı pro­tes­to Maç ön­ce­si bor­do-ma­vi­li ta­raf­tar­lar, el­le­rin­de­ki kır­mı­zı kart­lar­la Hü­se­yin Av­ni Aker Sta­dı’na yü­rü­ye­rek TFF ve MHK’ye tep­ki gös­ter­di. Ta­raf­tar­lar, el­le­rin­de “Siz Ki­min Fe­de­ras­yo­nu­su­nuz? a) Fe­ner­bah­çe, b) Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti” ya­zı­lı pan­kart­lar ta­şı­dı. Tay­fun’un şaş­kın­lı­ğı Ma­çın 78. da­ki­ka­sın­da ikin­ci sa­rı kart­tan kır­mı­zı gö­ren Es­ki­şe­hirs­por­lu Tay­fun, bü­yük şaş­kın­lık ya­şa­dı. Maç­ta­ki ilk sa­rı kar­tı­nı 62. da­ki­ka­da alan, an­cak ar­ka­sı dö­nük­ken gös­te­ri­len kar­tı fark et­me­yen Tay­fun, ikin­ci sa­rı kart­tan atı­lın­ca, “Ho­cam be­nim ilk kar­tım. Ni­ye kır­mı­zı çık­tı?” di­ye sor­du. PU­AN DU­RU­MU TAKIMLAR O G B M A Y P Trabzon 16 10 4 2 24 14 34 F.Bahçe 16 10 2 4 31 18 32 Sivas 15 9 4 2 26 11 31 G.Saray 15 9 3 3 34 17 30 Ankara 15 9 2 4 23 11 29 Beşiktaş 15 8 4 3 25 14 28 Kayseri 16 7 6 3 17 7 27 G.Antep 15 6 4 5 21 21 22 Bursa 15 6 4 5 21 22 22 B.Belediye 16 5 4 7 17 21 19 Eskişehir 16 4 6 6 19 24 18 Konya 16 4 5 7 15 23 17 G.Birliği 15 3 5 7 17 23 14 Denizli 15 4 2 9 21 30 14 MKE A.Gücü 15 3 5 7 13 22 14 Antalya 15 2 6 7 15 23 12 Hacettepe 16 2 3 11 9 26 9 Kocaeli 16 2 3 11 19 40 9 >> TRABZON - 2 Sylva 6.5 Serkan 6.5 Song 6.5 Egemen 5.5 Cale 5.5 (Barış dk.65) 6 Yattara 6 (Ceyhun dk.88) ? Hüseyin 6 Selçuk 6 Colman 6 Umut 5 (Isaac dk.77) 5.5 Gökhan 8 Adnan Giray Onur Ferhat T.D.: Ersun Yanal >> ESKİŞEHİR - 1 Ivesa 6 Bülent 5 (Poljak dk.38) 5.5 Ahmet 5.5 Tayfun 4.5 Sezgin 5 Koray 5 Emre 4.5 Doğa 5 Serdar 6.5 Youla 4.5 (Lovrek dk.87) ? Anderson 5 Özgür Bülent Kocabey Selçuk Sinan Abdullah T.D.: Rıza Çalımbay >> GOL­LER: An­der­son (dk.24), Gök­han Ünal (dk.36, 76) KA­ÇAN PE­NAL­TI: Yat­ta­ra (dk.29) HA­KEM­LER: Fı­rat Ay­dı­nus, Bü­lent Gök­çü, Er­dinç Se­zer­tam
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT