BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Be­nim için ŞE­REF­TİR

Be­nim için ŞE­REF­TİR

Trab­zon Baş­ka­nı Sad­ri Şe­ner PFDK’ya sevk edil­me­si­ni bu söz­ler­le de­ğer­len­dir­di‘İTİ­RAZ ET­ME­YE­CE­ĞİZ’ Trab­zons­por Ku­lü­bü Baş­ka­nı Sad­ri Şe­ner, Trab­zons­por için PFDK sevk edil­me­si­nin ken­di­si için bir şe­ref ol­du­ğu­nu söy­le­di. “Ben Fe­de­ras­yon de­le­ge­si­yim. Lig TV’de ‘Ha­kem Ku­ru­lu­nu de­ğiş­tir­mez­se­niz ben si­zi de­ğiş­ti­ri­rim’ de­di­ğim için PFDK’ya gön­de­ril­dim. Bu doğ­ru bir kav­ram. Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu eleş­ti­ri­le­mez di­ye bir şey yok. İti­raz da et­me­ye­ce­ğiz. Ne ce­za ve­rir­ler­se ver­sin­ler” de­di. ‘BORÇ 70 MİL­YON YTL’ Yö­ne­tim ku­ru­lu­nun fa­ali­yet ra­por­la­rı­nın onay­lan­dı­ğı Ge­nel Ku­rul­da, Trab­zons­por’un 70 mil­yon YTL’lik bor­cu­nun bu­lun­du­ğu bil­di­ril­di. Bu bor­cun 35 mil­yon YTL’si­nin ya­kın bir za­man için­de öden­me­si ge­re­ken borç ol­du­ğu, di­ğer bor­cun ise uzun bir va­de­de ol­du­ğu kay­de­dil­di. Trab­zons­por’da bir ön­ce­ki ge­nel ku­rul­da art­tı­rıl­ma­yan üye­li­ğe gi­riş ve yıl­lık ai­dat mik­tar­la­rı, ge­nel ku­rul­da üye­le­rin oy bir­li­ğiy­le yük­sel­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT