BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ulu­soy’dan kar­şı atak

Ulu­soy’dan kar­şı atak

Ha­kem ha­ta­la­rı­nın ar­ka ar­ka­ya gel­me­si es­ki fe­de­ras­yon ve ku­rul­la­rı­nı bir ara­ya ge­tir­diHa­kem ha­ta­la­rı­nın ar­ka ar­ka­ya gel­me­si es­ki fe­de­ras­yon ve ku­rul­la­rı­nı bir ara­ya ge­tir­di GÖL­GE MHK VE GTK Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Es­ki Baş­ka­nı Ha­luk Ulu­soy, ön­ce­ki ak­şam Le­vent’te­ki bir res­to­ran­da es­ki yö­ne­tim ku­ru­lu­nu, dö­ne­mi­nin MHK ile GTK üye­le­ri­ni top­la­dı. Ye­me­ğe Ta­hir Kı­ran, Er­dal Bat­maz, Af­fan Ke­çe­ci, Me­te­han Bek­taş, En­der Al­koç­lar, M.Ke­mal Ün­sal gi­bi isim­le­rin ya­nı sı­ra MHK ve GTK baş­kan­lı­ğı­nı yap­mış olan Hil­mi Ok, Bü­lent Ya­vuz, Sab­ri Çe­lik, Mus­ta­fa Çul­cu, Mev­lüt Gü­zel gi­bi isim­ler ka­tıl­dı. Ay­nı dö­nem ku­rul­lar­da gö­rev al­mış olan Mu­hit­tin Bo­şat, Ta­ner Yal­çın­dağ, Ali Ay­dın, Ser­dar Tat­lı, Ha­tip Ço­pur, Bü­lent Uzun, Fet­hi He­per, Hik­met Ök­sü­zoğ­lu, Sa­lih Türk­tunç da ye­mek­te ha­zır bu­lun­du DAR­GIN­LAR BA­RIŞ­TI Ye­me­ği or­ga­ni­ze eden MHK es­ki üye­si Ta­ner Yal­çın­dağ, bu top­lan­tı­nın ye­ni bir olu­şum ya da ha­zır­lık gi­bi al­gı­lan­ma­ma­sı­nı is­te­di. An­cak ye­me­ğe yük­sek bir ka­tı­lı­mın ol­ma­sı dik­kat çe­ker­ken, ge­çen se­zon ha­kem­li­ği bı­ra­kan İs­met Ar­zu­man ve ön­ce­ki haf­ta Sü­per Lig göz­lem­ci­li­ğin­den is­ti­fa eden Ser­dar Tat­lı da ge­ce­de yer al­dı. Top­lan­tı­ya ka­tı­lıp ka­tıl­ma­ya­ca­ğı me­rak edi­len Sü­per Lig ve UE­FA göz­lem­ci kad­ro­sun­da­ki Sab­ri Çe­lik ve Mu­hit­tin Bo­şat’ın ye­mek­te yer al­ma­sı mev­cut fe­de­ras­yo­nu ra­hat­sız et­ti. Bir­bir­le­ri­ne dar­gın olan Hil­mi Ok ve Mus­ta­fa Çul­cu ile Bü­lent Ya­vuz ve Ali Ay­dın’ın ye­mek­te ba­rış­tık­la­rı göz­len­di. > Ömer Fa­ruk ÜNAL
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT