BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Ölmüşse ölmüş’ anlayışı tarih oldu

‘Ölmüşse ölmüş’ anlayışı tarih oldu

Sağ­lık Ba­ka­nı Re­cep Ak­dağ, an­ne ölüm­le­ri­ni bi­tir­me­ye ka­rar­lı ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Ak­dağ, “Es­ki­den, ‘ölen ölmüş’ ba­kı­şı var­dı. An­cak, biz o olay­la­rı da ‘Ne­ler ya­pı­la­bi­lir­di?’ di­ye bir de­dek­tif gi­bi araş­tı­rı­yo­ruz” de­di.Sağ­lık Ba­ka­nı Re­cep Ak­dağ, an­ne ölüm­le­ri­ni bi­tir­me­ye ka­rar­lı ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Ak­dağ, “Es­ki­den, ‘ölen ölmüş’ ba­kı­şı var­dı. An­cak, biz o olay­la­rı da ‘Ne­ler ya­pı­la­bi­lir­di?’ di­ye bir de­dek­tif gi­bi araş­tı­rı­yo­ruz” de­di. > Zi­ya San­dık­çı­oğ­lu İS­TAN­BUL Sağ­lık Ba­ka­nı Re­cep Ak­dağ, “Sağ­lık­ta Dö­nü­şüm Prog­ra­mı” ile an­ne ve be­bek sağ­lı­ğı ko­nu­la­rın­da bü­yük iler­le­me­ler sağ­la­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, özel­lik­le do­ğum­da an­ne ölüm­le­ri­nin se­bep­le­ri­ni çok sı­kı ta­kip et­tik­le­ri­ni söy­le­di. Çı­ra­ğan Sa­ra­yı’nda 89.’su dü­zen­le­nen Bab-ı Ali Top­lan­tı­la­rı’na onur ko­nuş­ma­cı­sı ola­rak ka­tı­lan Sağ­lık Ba­ka­nı Prof. Dr. Re­cep Ak­dağ, 2008 yı­lın­da has­ta­ne­de ya­pı­lan do­ğum ora­nı­nın yüz­de 92’ye çık­tı­ğı­nı, be­bek ölüm hı­zı­nın bin­de 17.5’e, an­ne ölüm ora­nı­nın ise yüz bin­de 19’a in­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Her bir an­ne ölü­mü­nü, ‘ne­re­de ha­ta ya­pıl­dı?’ di­ye de­dek­tif gi­bi in­ce­li­yo­ruz. Bu kış do­ğu böl­ge­le­rin­de 5 bin ha­mi­le ile ir­ti­ba­ta ge­çil­di. On­la­rın da rı­za­sı­nı ala­rak do­ğum­dan ön­ce şeh­re ge­ti­re­ce­ğiz, do­ğu­mu­nu ger­çek­leş­tir­dik­ten son­ra evi­ne gö­tü­re­ce­ğiz” şek­lin­de ko­nuş­tu. İNEK SAT­MA DEV­Rİ BİT­Tİ Ba­kan Ak­dağ, es­ki­den Tür­ki­ye’de mu­aye­ne­ha­ne­ye git­me­den sağ­lık hiz­me­ti al­ma­nın im­kân­sız ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Pa­ra­nız yok­sa ka­rı­nı­zın bi­le­zi­ği­ni bo­za­cak, ine­ği­ni­zi sa­ta­cak­tı­nız. Bun­la­rı söy­le­mek ağır ge­li­yor, ama bir he­kim­den ‘da­var sat­tı­ran fa­lan­ca’ di­ye bah­se­dil­me­si sos­yal dev­let adı­na acı bir tab­lo” di­ye ko­nuş­tu. Bab-ı Ali Eko­no­mik Po­li­tik Kül­tü­rel Hiz­met­ler A.Ş. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Av. Os­man Ata­man’ın su­nu­mu­nu yap­tı­ğı top­lan­tı­ya Ak­dağ’ın ya­nı­ sı­ra Ga­ze­te­miz Ge­nel Ya­yın Mü­dü­rü Nuh Al­bay­rak ve ya­za­rı­mız Ra­him Er, es­ki Ba­kan­lar­dan İm­ren Ay­kut, Prof. Dr. Ah­met Ve­fik Alp ve çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı. BAKAN’A TEŞEKKÜR BELGESİ Bab-ı Ali Toplantıları Yönetim Kurulu Başkanı Av. Osman Ataman, Bakan Akdağ’a üzerinde toplantılara daha önce katılmış olan politikacıların resimlerinin bulunduğu bir Teşekkür Belgesi takdim etti. Toplantının onur konuşmacısı olan Bakan Akdağ, son dönemde sağlık hizmetlerinde önemli gelişmeler kaydedildiğini belirterek, özellikle hava ambulans sisteminin yurt geneline yayılması için çalışmaların bütün hızıyla sürdüğünü kaydetti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT