BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Po­lis, so­rul­ma­dan kim­li­ği­ni gös­te­re­cek

Po­lis, so­rul­ma­dan kim­li­ği­ni gös­te­re­cek

İçiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir Ata­lay, TBMM Ge­nel Ku­ru­lun­da, Mil­li Sa­vun­ma ve İçiş­le­ri Ba­kan­lık­la­rı­nın, 2009 yı­lı büt­çe­le­ri ka­bu­lün­de; va­tan­daş­la­rın po­li­se kim­lik sor­ma­sı ko­nu­su­na açık­lık ge­tir­di.İçiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir Ata­lay, TBMM Ge­nel Ku­ru­lun­da, Mil­li Sa­vun­ma ve İçiş­le­ri Ba­kan­lık­la­rı­nın, 2009 yı­lı büt­çe­le­ri ka­bu­lün­de; va­tan­daş­la­rın po­li­se kim­lik sor­ma­sı ko­nu­su­na açık­lık ge­tir­di. Ata­lay, “Po­lis, so­rul­ma­dan kim­lik gös­ter­mek zo­run­da. Bu­nu bü­tün po­lis­le­rin ve va­tan­daş­la­rın bil­me­si ge­re­kir. Za­ten po­lis, bir ki­şiy­le mu­ha­tap ol­du­ğun­da po­lis kim­li­ği­ni gös­te­re­cek­tir. Po­li­sin böy­le bir zo­run­lu­lu­ğu var” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT