BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kar, çarşamba günü İstanbul’da

Kar, çarşamba günü İstanbul’da

İs­tan­bul’da ya­ğış­lı ha­va­nın bu­gün ve ya­rın da de­vam et­me­si­nin bek­len­di­ği­ni ifa­de eden İs­tan­bul Me­te­oro­lo­ji Böl­ge Mü­dü­rü Mus­ta­fa Yıl­dı­rım “Bu­gün, ya­rın, sa­lı sa­ğa­nak ya­ğış­lı ve çar­şam­ba kar­la ka­rı­şık yağ­mur­lu, yük­sek yer­ler­de kar ya­ğış­lı 5 de­re­ce ola­rak bek­le­ni­yor” de­di.İs­tan­bul’da ya­ğış­lı ha­va­nın bu­gün ve ya­rın da de­vam et­me­si­nin bek­len­di­ği­ni ifa­de eden İs­tan­bul Me­te­oro­lo­ji Böl­ge Mü­dü­rü Mus­ta­fa Yıl­dı­rım “Bu­gün, ya­rın, sa­lı sa­ğa­nak ya­ğış­lı ve çar­şam­ba kar­la ka­rı­şık yağ­mur­lu, yük­sek yer­ler­de kar ya­ğış­lı 5 de­re­ce ola­rak bek­le­ni­yor” de­di. Yur­dun, Or­ta Ak­de­niz üze­rin­den ge­len ya­ğış­lı ha­va­nın et­ki­sin­de bu­lun­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Yıl­dı­rım, Tür­ki­ye’nin bu ya­ğış­lı ha­va­ya ila­ve ola­rak ya­rın ak­şam sa­at­le­rin­den iti­ba­ren Bal­kan­lar üze­rin­den ge­le­cek so­ğuk ha­va­nın et­ki­si al­tı­na gi­re­ce­ği­ni vur­gu­la­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102342
  % 0.59
 • 5.2952
  % -0.01
 • 6.0064
  % 0.11
 • 6.8958
  % -0.11
 • 228.767
  % 0.44
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT