BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eğitime VİTAMİN desteği

Eğitime VİTAMİN desteği

Türk Te­le­kom sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri­ne bir ye­ni­si­ni da­ha ek­le­di.> Si­nan Çe­tin KI­ZIL­CA­HA­MAM Türk Te­le­kom sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri­ne bir ye­ni­si­ni da­ha ek­le­di. Türk Te­le­kom, eği­ti­mi eğ­len­ce­ye dö­nüş­tü­ren bil­gi­sa­yar des­tek­li Vi­ta­min prog­ra­mı­nın, web üze­rin­den sa­tı­şın­dan el­de edi­le­cek ge­li­rin yüz­de 10’unu eği­ti­me ayı­ra­cak. Bu çer­çe­ve­de, Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik ile Türk Te­le­kom Ge­nel Mü­dü­rü Pa­ul Do­any ara­sın­da Kı­zıl­ca­ha­mam’da pro­to­kol im­za­la­dı. İm­za tö­re­nin­de ko­nu­şan Çe­lik şu an iti­ba­riy­le okul­la­rın yüz­de 98’ine hız­lı in­ter­net bağ­lan­tı­sı im­ka­nı sağ­lan­dı­ğı­na dik­kat çe­ke­rek, “1.5 ay içe­ri­sin­de Tür­ki­ye’de in­ter­net­siz okul kal­ma­ya­cak” de­di. Öte yan­dan, Tür­ki­ye’de oku­ma-yaz­ma ora­nı­nı yüz­de yü­ze çı­kar­mak ama­cıy­la Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan’ın eşi Emi­ne Er­do­ğan’ın hi­ma­ye­sin­de baş­la­tı­lan ‘Ana-Kız Okul­da­yız Kam­pan­ya­sı’ ilk me­zun­la­rı­nı ver­di. Kur­sa ka­tı­lan 20 kur­si­yer ser­ti­fi­ka­la­rı­nı Emi­ne Er­do­ğan’ın ve Ba­kan Hü­se­yin Çe­lik’in elin­den al­dı­.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT