BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kimse Bush’a köpek diye bağıramaz!

Kimse Bush’a köpek diye bağıramaz!

Hadi­se­yi, ön­ce te­le­viz­yon prog­ram­la­rın­da gör­düm. Son­ra ga­ze­te­ler­de oku­dum. Mun­ta­sar el Bağ­da­dî isim­li bir tv mu­ha­bi­ri, Bağ­dat’ta bir ba­sın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan ABD baş­ka­nı G.W. Bush’a ön­ce “kö­pek” di­ye ba­ğır­dı. Son­ra ayak­ka­bı­la­rı­nı ar­ka ar­ka­ya Bush’un su­ra­tı­na doğ­ru fır­lat­tı. Mun­ta­sar el Bağ­da­dî, ayak­ka­bı­la­rı­nı baş­ka­na doğ­ru fır­la­tır­ken:Hadi­se­yi, ön­ce te­le­viz­yon prog­ram­la­rın­da gör­düm. Son­ra ga­ze­te­ler­de oku­dum. Mun­ta­sar el Bağ­da­dî isim­li bir tv mu­ha­bi­ri, Bağ­dat’ta bir ba­sın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan ABD baş­ka­nı G.W. Bush’a ön­ce “kö­pek” di­ye ba­ğır­dı. Son­ra ayak­ka­bı­la­rı­nı ar­ka ar­ka­ya Bush’un su­ra­tı­na doğ­ru fır­lat­tı. Mun­ta­sar el Bağ­da­dî, ayak­ka­bı­la­rı­nı baş­ka­na doğ­ru fır­la­tır­ken: -Kö­pek! Kö­pek! Kö­pek! di­ye ba­ğı­rı­yor­du. Ver­di­ğin söz­de ni­ye dur­ma­dın! Irak’a de­mok­ra­si ge­ti­re­ce­ği­ni, son­ra çe­ki­lip gi­de­ce­ği­ni söy­lü­yor­dun kö­pek! di­ye ba­ğı­rı­yor­du. Tv mu­ha­bi­ri­nin baş­kan Bush’a “kö­pek” di­ye­rek ba­ğır­ma­sı­na doğ­ru­su çok üzül­düm. Ay­nı za­man­da öf­ke­len­dim de. Ak­şam sof­ra­sın­da ta­dım-tu­zum kaç­tı. Ka­rım, be­ni bo­şu­na te­sel­li et­me­ye ça­lış­tı. Uzun sü­re ho­mur­da­nıp dur­mak­tan ken­di­mi ala­ma­dım. Ha­di­se ger­çek­ten çok mü­him­di. Ni­te­kim çe­şit­li tv ka­nal­la­rı­mız, ko­nu­yu ele ala­rak sı­ca­ğı sı­ca­ğı­na prog­ram­lar dü­zen­le­di­ler. Stüd­yo­la­rı­na mi­sa­fir­ler da­vet et­ti­ler. Ba­zı ya­zar­la­rı­mız­la te­le­fon bağ­lan­tı­la­rı kur­du­lar. O prog­ram­la­rı sey­re­der­ken da­ha çok üzül­düm. Za­man za­man ayak­la­rım­la dö­şe­me­yi döv­dü­ğüm ol­du. Vel­ha­sıl dün ge­ce­yi hu­zur­suz ge­çir­dim. Bi­zim ga­ze­te­ci­le­ri­miz, ya­zar-çi­zer ta­kı­mı­mız di­yor­lar­dı ki: “Bu olay etik de­ğil! Ga­ze­te­ci­nin va­zi­fe­si ka­le­mi­ni kul­lan­mak­tır, ayak­ka­bı­sı­nı çı­ka­rıp at­mak de­ğil­dir.” Bu (etik) ke­li­me­sin­den de nef­ret edi­yo­rum. Ha­ni adam­lar, bu soy­ta­rı ke­li­me ye­ri­ne (Doğ­ru de­ğil!) ve­ya (Ah­la­ka uy­gun de­ğil) de­se­ler ol­maz. İl­le (etik) yos­ma­sı­nı etek­le­ye­cek­ler­dir. Gör­dü­ğü­nüz gi­bi, öf­kem de­vam et­ti­ği için, Bush’a kö­pek di­ye ba­ğı­ran ga­ze­te­ci­ye ne­den kız­dı­ğı­mı açık­la­mak­ta zor­la­nı­yo­rum. Şim­di bü­tün gü­cüm­le hay­kı­ra­rak di­yo­rum ki: Teş­bih­te ha­ta ol­maz! Ya­ni ya­pa­ca­ğı­mız ben­zet­me­ler de ger­çe­ğe uy­gun ol­ma­lı. Me­se­la: “As­lan gi­bi fa­re ve­ya çok mer­ha­met­li bo­ğa yı­la­nı” di­ye­mez­si­niz. Bu ben­zet­me­ler doğ­ru de­ğil­dir. ABD baş­ka­nı Bush’a da kö­pek di­ye ba­ğır­mak mil­yon ke­re yan­lış­tır. Çün­kü bu adam yü­zün­den Irak âde­ta kan gö­lü­ne dön­dü. Irak’ta en az, bir mil­yon in­san öl­dü­rül­dü. En az bir mil­yon in­san ye­ri­ni yur­du­nu terk ede­rek Irak’tan baş­ka ül­ke­le­re kaç­tı. Al­tı-ye­di bin ci­va­rın­da Ame­ri­kan as­ke­ri öl­dü ve ya­ra­lan­dı. Ana­la­rın, ba­ba­la­rın, eş­le­rin, ço­cuk­la­rın acı­la­rı, göz­yaş­la­rı uzun yıl­lar din­me­ye­cek. Bu adam Irak dev­let ha­ya­tı­nı da, Or­ta Do­ğu coğ­raf­ya­sı­nı da al­tüst et­ti. Ya­rın Ame­ri­kan or­du­su, Irak top­rak­la­rın­dan def olup gi­din­ce Arap­lar­la Kürt­ler ara­sın­da na­sıl kan­lı bo­ğuş­ma­la­rın baş­la­ya­ca­ğı­nı ya­şa­yan­lar gö­re­cek­ler­dir. Bu adam 21. yüz­yı­lın ye­ni Hit­ler’i ve­ya Sta­lin’idir. Hal böy­le iken, Mun­ta­sar el Bağ­da­dî ism­li bir in­saf­sız de­li­kan­lı Bush’a “Kö­pek” di­ye ba­ğır­mak­ta­dır. Ben ku­duz kö­pek­ler bi­li­rim: Za­rar­la­rı bir­kaç ki­şi­ye do­ku­nur. Ben, ca­na­var ruh­lu kö­pek­ler bi­li­rim: Bir­kaç ki­şi­yi par­ça­la­ya­bi­lir­ler. Bu Bush de­ni­len adam, bir mil­yon ku­duz kö­pe­ğin, bir mil­yon do­ber­man isim­li cins kö­pe­ğin yap­tık­la­rın­dan da­ha faz­la­sı­nı yap­tı...
Kapat
KAPAT