BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > OTO DÜNYASI

OTO DÜNYASI

Türkiye pazarına Tiggo3 ve Alia modelleri ile giren Chery, kendi küçük marifeti büyük olan Kimo’yu ocak ayında satışa sunuyor.> İNAN ARVAS Kendi küçük marifetİ büyük Kimo yollarda Mer­mer­ler Grup Chery’i da­ha ön­ce iki mo­de­li ile Tür­ki­ye pa­za­rı­na sok­muş­tu. Şim­di de Ki­mo ile pa­zara gi­ri­yor. Oto­mo­bil se­ver­le­rin ilk ola­rak Ulus­la­ra­ra­sı Oto­mo­bil Fua­rı’nda ya­kın­dan ta­nı­ma fır­sa­tı bul­du­ğu Chery Ki­mo 2009 yı­lı­nın ba­şın­da Tür­ki­ye’de sa­tı­şa su­nu­la­cak. Renk­le­ri, mo­dern gö­rü­nü­mü ve di­na­mik mo­to­ru ile kar­şı­mı­za çı­ka­cak olan Chery Ki­mo, sü­rüş kon­fo­ru­na po­zi­tif et­ki eden ta­van yük­sek­li­ği, ar­ka-ön kol­tuk­lar ara­sın­da­ki me­sa­fe ge­niş­li­ği sa­ye­sin­de sa­hip ol­du­ğu ge­niş iç hac­mi ile B seg­men­tin­de­ki id­di­ası­nı Türk tü­ke­ti­ci­si­ne ispatlayacak. TASARIM İTALYAN, TEKNOLOJİ ALMAN Chery’nin 3.7 met­re uzun­lu­ğun­da­ki beş ki­şi­lik şe­hir oto­mo­bi­li Ki­mo, kü­çük öl­çü­le­ri­nin ak­si­ne iş­lev­sel­li­ği ile dik­kat­le­ri üze­rin­de top­lu­yor. Ar­ka kol­tuk­la­rın ta­ma­men ya­tı­rı­la­rak ba­gaj hac­mi­nin da­ha da ar­tı­rı­la­bil­di­ği Ki­mo, şe­hir tra­fi­ğin­de ol­du­ğu ka­dar uzun yol­cu­luk­lar­da da sü­rü­cü­le­re bü­yük ko­lay­lık sağ­lı­yor. İtal­yan Pi­nin­fa­ri­na & Ber­to­ne ta­ra­fın­dan ta­sar­la­nan Ki­mo Al­man tek­no­lo­ji ile üre­til­di. MAKSİMUM GÜVENLİK VE KONFOR Yük­sek ka­li­te­li mal­ze­me­ler ile ta­sar­la­nan Ki­mo’da Rad­yo, CD/DVD/MP3 ça­lar, ge­rek­li olan her şe­yi yan­la­rın­da ta­şı­ya­bil­me­le­ri için çift tor­pi­do gö­zü ve sü­rü­cü­le­rin ko­lay­lık­la se­çe­bi­le­ce­ği şık ma­vi ışı­ğa sa­hip hız, de­vir ve ben­zin gös­ter­ge­si yer alı­yor. Tüm Chery mo­del­le­rin­de ol­du­ğu gi­bi Chery Ki­mo’da da ABS, fren ya­pıl­ma­sı ha­lin­de gü­cün ön ve ar­ka­da­ki aks­la­ra den­ge­li şe­kil­de da­ğıl­ma­sı­na ve böy­le­ce gü­ven­li fren ya­pıl­ma­sı­na yar­dım­cı olan EBD sis­te­mi ve ha­va yas­tık­la­rı gi­bi yük­sek gü­ven­lik do­na­nım­la­rı stan­dart ola­rak yer alı­yor. SINIFINDA KENDİNİ İSPATLAYACAK Tip­tro­nik şan­zı­man ve di­zel mo­tor se­çe­ne­ği­nin de su­nu­la­ca­ğı Chery Ki­mo, Chery üre­ti­mi 90 bey­gir güç üre­ten 1.3 lit­re­lik ben­zin­li ‘Ac­te­ro Mo­tor’ ve 5 ile­ri ma­nu­el şan­zı­man ile oto­mo­bil­se­ver­le­rin kar­şı­sı­na çı­ka­cak. Sü­rü­cü ve yol­cu ha­va yas­tık­la­rı, dvd ve na­vi­gas­yon sis­te­mi, kli­ma, elek­trik­li ön/ar­ka cam­lar, elek­trik ku­man­da­lı ısıt­ma­lı yan ay­na­lar, park sen­sör­le­ri, iç ta­sa­rım ve fonk­si­yo­nel gös­ter­ge pa­ne­li gi­bi özel­lik­le­re sa­hip Ki­mo seg­ment­te­ki rüş­tü­nü is­pat ede­cek. Volvo Kamyon FM 11’ini tanıttı Vol­vo Kam­yon, Vol­vo FM çe­ki­ci için ilk de­fa kul­lan­dı­ğı ve ta­ma­men ye­ni 11 lit­re­lik bir mo­tor ge­liş­tir­di. 11 lit­re­lik mo­tor ile FM çe­ki­ci, ağır­lı­ğa du­yar­lı uy­gu­la­ma­lar için çok ide­al bir yük ka­pa­si­te­si su­nu­yor. Yük ka­pa­si­te­si­ni ar­tı­rır­ken mo­to­ru sa­ye­sin­de yük­sek per­for­mans ve ya­kıt ve­rim­li­li­ği sağ­lı­yor. Elektrikli araç üretmek için üçlü ittifak kurdular İs­viç­re’nin ener­ji üre­tim şir­ket­le­rin­den olan Ener­gi­e Ou­est Su­is­se (EOS) ve Re­na­ult-Nis­san, İs­viç­re’ de şarj edi­le­bi­lir ağ ya­pı­sı­na sa­hip elek­trik­li oto­mo­bil­ler ve sı­fır emis­yon­lu çö­züm­ler ge­liş­tir­mek için bir­lik­te ha­re­ket ede­cek­le­ri­ni ve bu ko­nu­da bir ön an­laş­ma yap­tık­la­rı­nı açık­la­dı. EOS ve Re­na­ult-Nis­san elek­trik­li oto­mo­bil­le­rin yay­gın­laş­ma­sı ve kul­la­nı­mı hak­kın­da eği­tim­sel et­kin­lik­le­rin de ül­ke ça­pın­da ya­pı­la­ca­ğı­nı du­yur­du. Yenilenen Ford KA şimdi daha iddialı Ford kü­çük oto­mo­bil pa­za­rı­na 12 yıl ön­ce ka­zan­dır­dı­ğı KA’nın ikin­ci nes­li­ni pi­ya­sa­ya su­nu­yor. Ye­ni KA ken­di­si­ne ün ka­zan­dı­ran bü­tün özel­lik­le­ri­ni ko­ru­ya­rak yep­ye­ni bir ya­pı­da su­nu­lu­yor. İç ve dış ta­sa­rı­mı ve sü­rüş özel­lik­le­ri ile Ye­ni KA kü­çük oto­mo­bil­ler­de­ki stan­dar­dı da yük­sel­ti­yor. Çev­re dos­tu bu ce­sur mo­del ba­şa­rı hi­ka­ye­sin­de ye­ni bir say­fa açı­yor. Ye­ni KA’da gü­ven­lik için yük­sek stan­dart su­nul­muş ve Akıl­lı Ko­ru­ma Sis­te­mi (IPS) ile ta­sar­lan­dı. Tür­ki­ye’de sa­de­ce Ti­ta­ni­um mo­de­li ve 1.2L 69PS ben­zin­li mo­tor ile sa­tı­şa su­nu­la­cak olan Ye­ni KA sı­nı­fı­nın öte­sin­de bir stan­dart do­na­nı­ma sa­hip. Ye­ni KA Tür­ki­ye’de Ara­lık ayı­na özel 23.915YTL’ye sa­tı­şa su­nu­lu­yor. DAIMLER’den İETT’ye 100 Mercedes CapaCity İETT ve Da­im­ler ara­sın­da ek 100 adet Mer­ce­des-Benz Ca­pa­City sa­tı­şı için an­laş­ma im­za­lan­dı. Mer­ce­des-Benz Ca­pa­City, 2007 yı­lın­da dün­ya­da ilk de­fa İETT ta­ra­fın­dan hiz­me­te su­nul­du. İlk aşa­ma­da 50 araç alan İETT, olum­lu de­ne­yim­le­ri so­nu­cun­da 100 adet­lik bir si­pa­riş da­ha ver­miş­ti. Son söz­leş­me ile bir­lik­te met­ro­büs hat­tın­da kul­la­nı­lan Ca­pa­City sa­yı­sı 250 ade­de çı­ka­cak. Lancia Delta dizelini getirdi To­faş ça­tı­sı al­tın­da pa­za­ra gi­ren lüks kom­pakt sı­nı­fın ye­ni tem­sil­ci­si olan ef­sa­ne Lan­cia Del­ta mo­de­li­nin 1.6 lit­re 120 hp’lik di­zel mo­tor­lu ara­cı 24 bin 45 eu­ro­dan baş­la­yan anah­tar tes­lim fi­ya­tı ile sa­tı­şa su­nul­du. Lan­ci­a Del­ta’nın 1.6 lit­re Mul­ti­jet ve Se­lec­tro­nic oto­ma­tik şan­zı­man­lı ver­si­yo­nu, 120 HP güç ve 300 Nm tork üre­ten Mul­ti­jet tek­no­lo­ji­li mo­tor­la do­na­tıl­dı. 6 ile­ri oto­ma­tik vi­tes­li ver­si­yo­nu, 194 km’lik son hı­za eri­şe­bi­lir­ken, 0-100 km/s hız­lan­ma­sı­nı 10.7 sn’de ta­mam­la­ya­bi­li­yor. Com­mon-ra­il ya­kıt püs­kürt­me tek­no­lo­ji­si sa­ye­sin­de 100 km’de or­ta­la­ma 4.6 lit­re­lik ya­kıt tü­ke­ti­miy­le ye­ti­nen Lan­ci­a Del­ta 58 lit­re­lik ya­kıt de­po­su­nun yar­dı­mı ve di­zel mo­tor/oto­ma­tik şan­zı­man kom­bi­nas­yo­nu­nun et­ki­siy­le 1260 km’lik men­zi­le ula­şa­bi­li­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT