BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Man­he­im Tür­ki­ye kri­zde de büyüme hedefi koydu

Man­he­im Tür­ki­ye kri­zde de büyüme hedefi koydu

ABD’li ikin­ci el oto­mo­bil pa­zar­la­ma şir­ke­ti Man­he­im ve Bo­ru­san şir­ke­ti Oto­max’ın or­tak­lı­ğıy­la ku­ru­lan Man­he­im Tür­ki­ye, 2008 yı­lı he­def­le­ri­ne ula­şır­ken, kri­ze rağ­men 2009 he­def­le­ri­ni de­ğiş­tir­me­di.ABD’li ikin­ci el oto­mo­bil pa­zar­la­ma şir­ke­ti Man­he­im ve Bo­ru­san şir­ke­ti Oto­max’ın or­tak­lı­ğıy­la ku­ru­lan Man­he­im Tür­ki­ye, 2008 yı­lı he­def­le­ri­ne ula­şır­ken, kri­ze rağ­men 2009 he­def­le­ri­ni de­ğiş­tir­me­di. Man­he­im Tür­ki­ye Ge­nel Mü­dü­rü Cen­giz Te­mel, 2008 yı­lın­da 2 mil­yon do­lar ci­va­rın­da ya­tı­rım yap­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “2009 için he­de­fi­miz 12 bin 500-13 bin ara­cın sa­tı­şı­na ara­cı­lık et­mek. He­def­le­ri­miz­de bir de­ği­şik­lik söz­ko­nu­su de­ğil” de­di. Sa­de­ce yet­ki­li sa­tı­cı ve ga­le­ri­le­re sa­tış yap­tık­la­rı­na işa­ret eden Te­mel, üye sa­yı­sı­nı ar­tır­mak ko­nu­sun­da ag­re­sif dav­ran­dık­la­rı­nı söy­le­di. Te­mel, “Şu an 700 ci­va­rın­da üye­miz var. Önü­müz­de­ki se­ne biz bu­nu 1.500-2.000 ara­sın­da bir ra­ka­ma çek­me­yi he­def­li­yo­ruz. Önü­müz­de­ki se­ne bu­nu iki­ye kat­lar­ken, en azın­dan üye­le­rin yüz­de 60’ının Ana­do­lu’dan ol­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Ora­da çok cid­di bir po­tan­si­yel var ve ora­da­ki po­tan­si­ye­le do­ku­na­mı­yo­ruz şu an­da” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT