BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bayram ve yılbaşı tekstilciyi kurtardı

Bayram ve yılbaşı tekstilciyi kurtardı

Tür­ki­ye’nin en bü­yük ih­ra­cat­çı­sı ko­nu­mun­da­ki teks­til sek­tö­rü; kri­ze rağ­men bay­ram ve yıl­ba­şı sa­tış­la­rıy­la ra­hat bir ne­fes al­dı> Tü­lay Dur - İS­TAN­BUL “Ro­di mo­od”un tanıtımını Ka­zan­cı Grup CE­O’su Ah­met Can (sağda) ve Ro­di Gi­yim Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Fe­tin Ka­zan­cı birlikte yaptı. Teks­til ve in­şa­at sek­tö­rün­de fa­ali­yet gös­te­ren, Ro­di gi­bi ün­lü mar­ka­la­rı bün­ye­sin­de ba­rın­dı­ran Ka­zan­cı Grup CE­O’su Ah­met Can “Bay­ram ve yıl­ba­şı alış­ve­ri­şi ile teks­til kri­zi his­set­me­di. Bun­dan son­ra ne ola­ca­ğı­nı ocak ve şu­bat ayın­da an­la­ya­ca­ğız” de­di. Es­ki­nin “Ro­di”, ye­ni is­miy­le “Ro­di mo­od”un ta­nı­tım top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Ah­met Can, teks­til sek­tö­rün­de çok bü­yük prob­lem­le­rin ya­şan­ma­dı­ğı­nı, an­cak bu­nun olmayacağı an­la­mı­na da gel­me­di­ği­ni söy­le­di. Can, grup olarak özel­lik­le in­şa­at sek­tö­rün­de bü­yük sı­kın­tı­lar ya­şa­dık­la­rı­nı ifa­de ede­rek, “Bu kriz­le de­ğil, Tür­ki­ye’nin si­ya­si be­lir­siz­li­ği ile baş­la­dı. Şu­an in­şa­at sek­tö­rü dur­muş va­zi­yet­te” di­ye ko­nuş­tu. “Ro­di mar­ka­sı­nı bir Ana­do­lu mar­ka­sı ol­mak­tan çı­kar­mak için “Ro­di mo­od” is­mi­ni ver­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ro­di Gi­yim Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Fe­tin Ka­zan­cı da “Ro­di mar­ka­sı­na Ro­di­mo­od adı­nı ver­dik ve ‘her an her­şey ola­bi­lir’ slo­ga­nıy­la bu­nu pi­ya­sa­ya sü­rü­yo­ruz. Ama­cı­mız hem Ana­do­lu mar­ka­sı ol­mak­tan çık­mak hem de er­kek­si tav­rı­mız­dan kur­tu­la­rak ba­yan­lar için de Ro­di’nin hiz­met ver­di­ği­ni da­ha bas­kın ola­rak gös­ter­mek” şek­lin­de ko­nuş­tu. Hin­dis­tan’da üre­te­cek 2008 yı­lı iti­ba­riy­le 220 mil­yon YTL ci­ro­ya sa­hip olan Ka­zan­cı Grup’un 2009 yı­lı he­de­fi 250 mil­yon YTL. 80 ma­ğa­za­sı­nı cad­de­ler­den alış­ve­riş mer­kez­le­ri­ne kay­dır­ma­ya ça­lı­şan grup, Hint­li bir teks­til gru­buy­la üre­tim için an­la­şa­rak Hin­dis­tan’da üre­tip Tür­ki­ye’de sa­ta­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT