BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Marmaris’te yat turizmi 2008’de altın yılını yaşadı

Marmaris’te yat turizmi 2008’de altın yılını yaşadı

4 yat ma­ri­na­sı­nın bu­lun­du­ğu il­çe­de ta­lep­le­ri kar­şı­la­mak­ta yetersiz kalan ma­ri­na sa­hip­le­ri; 2009 yı­lı için de umut­luDün­ya­ca ün­lü do­ğal gü­zel­lik­le­re sa­hip yak­la­şık 250 ko­yun bu­lun­du­ğu Mar­ma­ris’te yat tu­riz­mi 2008’de “al­tın ça­ğı”nı ya­şa­dı. Mar­ma­ris Yat Ma­rin, Mar­ma­ris Net­sel Ma­ri­na, Mar­ma­ris Mar­tı Ma­ri­na ve Al­bat­ros Ma­ri­na isim­li 4 ma­ri­na­nın bu­lun­du­ğu il­çe­de do­lu­luk ora­nı yüz­de yüz­le­re ulaş­tı. Mar­ma­ris Net­sel Ma­ri­na Ge­nel Mü­dü­rü Çağ­lar Al­tun­taş, ma­ri­na­lar­da 2008 yı­lın­da boş yer kal­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Öy­le ki bek­le­me lis­te­le­ri oluş­tu. Net­sel Ma­ri­na ola­rak biz de ol­duk­ça ba­şa­rı­lı bir yı­lı ge­ri­de bı­ra­kı­yo­ruz. Bir ön­ce­ki yı­la gö­re, sa­de­ce met­re­ka­re sa­tış­lar­da yüz­de 35 ar­tış ger­çek­leş­tir­dik. Yüz­de yüz do­lu­luk ora­nı ya­ka­la­dık. 2009’da da do­lu­luk ora­nı­nı ko­ru­ma­yı he­def­li­yo­ruz” de­di. Al­tun­taş, dün­ya­da­ki kri­zin yat sa­tış­la­rı­nı et­ki­le­ye­bi­le­ce­ği­ni, an­cak mev­cut yat­la­rın ma­ri­na­la­ra ih­ti­ya­cı­nın sü­re­ce­ği­ni di­le ge­tir­di. De­niz Tu­rizm Bir­li­ği Baş­ka­nı ve Mar­ma­ris Mar­tı Ma­ri­na Ge­nel Mü­dü­rü Er­can Gü­neş­tu­tar da 2008’in yat­çı­la­rın yı­lı ol­du­ğu­nu, yer bu­la­ma­yan yat sa­hip­le­ri­nin tor­pil yap­tır­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı kay­det­ti. Gü­neş­tu­tar, şim­di­den ge­le­cek yıl­ki ta­lep­le­ri na­sıl kar­şı­la­ya­cak­la­rı­nı dü­şün­me­ye baş­la­dık­la­rı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT