BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­pı­ku­le-Şan­lı­ur­fa ara­sında tek şe­rit­li yol kal­ma­ya­cak

Ka­pı­ku­le-Şan­lı­ur­fa ara­sında tek şe­rit­li yol kal­ma­ya­cak

Tür­ki­ye’nin ku­zey ve ba­tı­sı­nı gü­ney ve gü­ney­do­ğu ile Or­ta Do­ğu ül­ke­le­ri­ne bağ­la­yan oto­yol in­şa­atın­da so­na ge­lin­di.Tür­ki­ye’nin ku­zey ve ba­tı­sı­nı gü­ney ve gü­ney­do­ğu ile Or­ta Do­ğu ül­ke­le­ri­ne bağ­la­yan oto­yol in­şa­atın­da so­na ge­lin­di. İn­şa­atı­na yak­la­şık 10 yıl ön­ce baş­la­nan ve bu­gü­ne ka­dar sa­de­ce yüz­de 30 iler­le­me kay­de­di­len yo­lun, son bir yıl içe­ri­sin­de ak­ta­rı­lan öde­nek­ler sa­ye­sin­de yüz­de 70’den faz­la­sı ta­mam­lan­dı. Ocak ayı son­la­rın­da açıl­ma­sı plan­la­nan, Po­zan­tı-Ereğ­li sa­pa­ğı ara­sın­da­ki top­lam 66.4 ki­lo­met­re­lik yol, gi­diş-ge­liş 6 şe­rit­ten olu­şa­cak. Bün­ye­sin­de çok sa­yı­da tü­nel, köp­rü, üst ge­çit ile vi­ya­dük bu­lu­na­cak oto­yol açıl­dı­ğın­da, 12 bi­ni­ni ağır va­sı­ta­nın oluş­tur­du­ğu, gün­lük top­lam 20 bin ara­cın sey­ri ra­hat­la­ya­cak. Yo­lun ta­mam­lan­ma­sıy­la Ka­pı­ku­le-Şan­lı­ur­fa ara­sın­da tek şe­rit­li yol kal­ma­ya­cak, ka­za­lar aza­la­cak, Tür­ki­ye’nin Or­ta Do­ğu’ya ta­şı­ma­cı­lı­ğı ra­hat­la­ya­cak, bo­zuk yol se­be­biy­le olu­şan yıl­lık 200 mil­yon YTL’lik araç za­ra­rı ön­le­ne­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT