BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ec­za­cı­lar­dan ey­lem

Ec­za­cı­lar­dan ey­lem

Türk Ec­za­cı­la­rı Bir­li­ği’nin çağ­rı­sı üze­ri­ne An­ka­ra’da bir ara­ya ge­len yak­la­şık 30 bin ec­za­cı, “Ar­tık Ye­ter” mi­tin­gi ile prob­lem­le­ri­ni di­le ge­tir­di.Türk Ec­za­cı­la­rı Bir­li­ği’nin çağ­rı­sı üze­ri­ne An­ka­ra’da bir ara­ya ge­len yak­la­şık 30 bin ec­za­cı, “Ar­tık Ye­ter” mi­tin­gi ile prob­lem­le­ri­ni di­le ge­tir­di. Ko­lej Mey­da­nı’nda dü­zen­le­nen mi­ting­de po­lis ge­niş gü­ven­lik tedbiri alır­ken, Ko­lej ve Kur­tu­luş böl­ge­le­ri tra­fi­ğe ka­pa­tıl­dı. Mi­ting­de ko­nu­şan TEB Baş­ka­nı Er­do­ğan Ço­lak, ec­za­cı­la­rın bir­çok prob­le­mi bu­lun­du­ğu­nu be­lir­te­rek, re­çe­te onay sis­te­mi yü­zün­den has­ta­la­ra ilaç ver­me­de zor­luk ya­şa­dık­la­rı­nı, has­ta­ne­ler için alı­nan ka­tı­lım pay­la­rı­nın ec­za­ne­ler ara­cı­lı­ğıy­la top­lan­ma­sı­nın mes­lek­taş­la­rı ile va­tan­daş­la­rı kar­şı kar­şı­ya ge­tir­di­ği­ni söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT