BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ko­ru­ma­cı­lık dur­gun­luk de­mek

Ko­ru­ma­cı­lık dur­gun­luk de­mek

Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, dün­ya­da ya­şa­nan kriz­le bir­lik­te ge­liş­miş ül­ke­le­rin ko­ru­ma­cı po­li­ti­ka­la­ra yö­nel­me­si­nin, dün­ya ti­ca­re­ti­ne za­rar ver­di­ği­ni be­lir­te­rek, ko­ru­ma­cı­lı­ğın dur­gun­lu­ğu ka­lı­cı ha­le ge­ti­re­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di.Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, dün­ya­da ya­şa­nan kriz­le bir­lik­te ge­liş­miş ül­ke­le­rin ko­ru­ma­cı po­li­ti­ka­la­ra yö­nel­me­si­nin, dün­ya ti­ca­re­ti­ne za­rar ver­di­ği­ni be­lir­te­rek, ko­ru­ma­cı­lı­ğın dur­gun­lu­ğu ka­lı­cı ha­le ge­ti­re­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Tüz­men, ban­ka­cı­lık sek­tö­rü­nün ih­ra­ca­tın fi­nans­ma­nı­na des­tek ver­me­me­si­nin de ih­ra­ca­tı olum­suz et­ki­le­di­ği­ni bil­dir­di. Tüz­men, “İh­ra­cat­çı­la­rı­mız dün­ya pa­zar­la­rın­da­ki da­ral­ma­ya rağ­men, ça­ba­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Özel­lik­le kriz­den az et­ki­le­nen Or­ta Do­ğu, Af­ri­ka, Or­ta As­ya ve As­ya pa­zar­la­rın­da ye­ni an­laş­ma­lar ya­pı­yor­lar. An­cak ak­re­di­tif­le­ri­ni Türk ban­ka­la­rın­da te­yit et­ti­re­mi­yor­lar. Bu se­bep­le sı­kın­tı çe­ki­yor­lar. Ban­ka­cı­lık sek­tö­rü aşı­rı tem­kin­li. İh­raca­tın fi­nans­ma­nı­na des­tek ol­mu­yor” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT