BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > GAP’a 963 mil­yon TL ek büt­çe ay­rı­lı­yor

GAP’a 963 mil­yon TL ek büt­çe ay­rı­lı­yor

Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­ka­nı Meh­met Meh­di Eker, GAP Ey­lem Pla­nı kap­sa­mın­da­ki ça­lış­ma­lar için 2009 yı­lı için 963 mil­yon TL ek büt­çe ay­rıl­dı­ğı­nı söy­le­di.20 BRANŞ­TA İS­TİH­DAM EĞİ­Tİ­Mİ Di­yar­ba­kır Ti­ca­ret Bor­sa­sı Top­lan­tı Sa­lo­nun­da ya­pı­lan Di­yar­ba­kır-Şan­lı­ur­fa Kal­kın­ma Ajan­sı, Kal­kın­ma Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı­nın açı­lı­şın­da ko­nu­şan Ta­rım Ba­ka­nı Meh­di Eker, İŞ­KUR ve Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­nın or­tak ça­lış­ma­sı ile 2009’da Di­yar­ba­kır ve çev­re­sin­de 2 bin ki­şi­nin 20 branş­ta eği­ti­me ta­bi tu­tu­la­ca­ğı­nı, “Ne iş ya­par­sın” di­yen­le­re genç­le­rin mes­lek­le­riy­le ce­vap ve­re­ce­ği­ni di­le ge­tir­di. Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­ka­nı Meh­met Meh­di Eker, GAP Ey­lem Pla­nı kap­sa­mın­da­ki ça­lış­ma­lar için 2009 yı­lı için 963 mil­yon TL ek büt­çe ay­rıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­sin­de­ki 9 ili kap­sa­yan GAP Ey­lem Pla­nı­nı Di­yar­ba­kır’da açık­la­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Ba­kan Eker, bu pla­nın 9 il­de­ki eko­no­mik kal­kın­ma, sos­yal ge­liş­me, alt­ya­pı ça­lış­ma­sı ve ku­rum­sal ka­pa­si­te­nin ge­liş­ti­ril­me­si ol­mak üze­re 4 ana baş­lı­ğı bu­lun­du­ğu­nu, bu­nun da 73 alt baş­lık­ta top­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. Plan çer­çe­ve­sin­de Dic­le’den Mar­din’in Sa­vur il­çe­si­ne ka­dar su­la­ma­yı müm­kün kı­lan 202 ki­lo­met­re­lik ka­na­lın da ya­pı­la­ca­ğı­nı ifa­de eden Eker, ta­rım­da su­la­ma ve tuz­lan­ma prob­le­mi­ni aş­mak için pro­je ha­zır­la­dık­la­rı­nı da kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT