BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Para harcayın!

Para harcayın!

Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu (IMF), hü­kü­met­le­ri da­ha faz­la har­ca­ma­ya ça­ğır­dı. IMF Baş­ka­nı Do­mi­ni­qu­e Stra­uss-Kahn, G-20 ül­ke­le­ri­nin ge­çen ay açık­la­dı­ğı ted­bir­le­rin ye­ter­li ol­ma­ya­ca­ğın­dan kork­tu­ğu­nu söy­le­ye­rek, “Kü­re­sel eko­no­mik bü­yü­me­yi can­lan­dır­mak için hü­kü­met­le­rin da­ha faz­la har­ca­ma yap­ma­sı­na ih­ti­yaç var” de­di.Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu (IMF), hü­kü­met­le­ri da­ha faz­la har­ca­ma­ya ça­ğır­dı. IMF Baş­ka­nı Do­mi­ni­qu­e Stra­uss-Kahn, G-20 ül­ke­le­ri­nin ge­çen ay açık­la­dı­ğı ted­bir­le­rin ye­ter­li ol­ma­ya­ca­ğın­dan kork­tu­ğu­nu söy­le­ye­rek, “Kü­re­sel eko­no­mik bü­yü­me­yi can­lan­dır­mak için hü­kü­met­le­rin da­ha faz­la har­ca­ma yap­ma­sı­na ih­ti­yaç var” de­di. IMF’nin ge­le­cek yıl için kü­re­sel bü­yü­me tah­mi­ni­ni dü­şür­dü­ğü­nü, ocakta tah­mi­nin da­ha kö­tü ola­bi­le­ce­ği­ni ifa­de eden Stra­uss-Kahn, şun­la­rı söy­le­di: “2009 ger­çek­ten da­ha kö­tü bir yıl ola­cak. Özel­lik­le bi­zim tah­min­ler yü­zün­den kay­gı­lı­yım, za­ten çok ka­ran­lık ve ye­ter­li ma­li teş­vik uy­gu­lan­maz­sa da­ha da ka­ran­lık ola­bi­lir.” Sos­yal ayak­lan­ma­ en­di­şe­si hak­kın­da da Stra­uss-Kahn, “Bu sı­kın­tı­nın bir par­ça­sı. Bü­tün top­lum acı çe­ke­cek” de­di. IMF, ka­sım ayın­da kü­re­sel eko­no­mik bü­yü­me tah­mi­ni­ni yüz­de 3’ten yüz­de 2.2’ye çek­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT