BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kışın 200 hektarlık orman ALEVLERE TESLİM OLDU

Kışın 200 hektarlık orman ALEVLERE TESLİM OLDU

Ha­tay’ın İs­ken­de­run il­çe­si­ne bağ­lı Ar­suz bel­de­si ile Sa­man­dağ il­çe­si ara­sın­da bu­lu­nan Şah­lan­ka­ya mev­ki­in­de ön­ce­ki ak­şam or­man yan­gı­nı çık­tı.> Os­man Ko­çak HA­TAY İHA SE­BE­Bİ BE­LİR­SİZ 200 hek­tar­lık bir alan­da be­lir­le­ne­me­yen bir se­bep­le çı­kan or­man yan­gı­nı, şid­det­li lo­dosun etkisiyle ya­yıl­dı. Böl­ge­ye Ha­tay, Ki­lis, Os­ma­ni­ye ve Kah­ra­man­ma­raş’tan yak­la­şık 200 ki­şi­lik takviye ekip gön­de­ril­di. Ha­tay’ın İs­ken­de­run il­çe­si­ne bağ­lı Ar­suz bel­de­si ile Sa­man­dağ il­çe­si ara­sın­da bu­lu­nan Şah­lan­ka­ya mev­ki­in­de ön­ce­ki ak­şam or­man yan­gı­nı çık­tı. Ekip­ler, 200 hek­tar­lık alan­da et­ki­li olan yan­gı­na, ara­zi şart­la­rı ve şid­det­li lo­dos se­be­biy­le mü­da­ha­le et­mek­te güç­lük çe­ki­yor. Kah­ra­man­ma­raş Or­man Böl­ge Mü­dü­rü Ha­lil Coş­kun, bi­lin­me­yen bir se­bep­le çı­kan yan­gı­nın kı­sa sü­re­de bü­yü­dü­ğü­nü söy­le­di. Ha­tay, Ki­lis, Os­ma­ni­ye ve Kah­ra­man­ma­raş Or­man İş­let­me Mü­dür­lük­le­rin­den yak­la­şık 200 ki­şi­lik ekip­le yan­gı­na mü­da­ha­le et­me­ye ça­lış­tık­la­rı­nı be­lir­ten Coş­kun, “Böl­ge­nin dağ­lık ve yol­la­rın ye­ter­siz ol­ma­sın­dan do­la­yı ne­ti­ce ala­mı­yo­ruz. Du­rum va­him. Böl­ge­ye gön­de­ri­len iş ma­ki­ne­le­ri de pa­let­li ol­ma­dı­ğı için mü­da­ha­le ede­mi­yor” de­di. Coş­kun, her ih­ti­ma­le kar­şı Se­rin­yol Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı’ndan as­ke­ri des­tek is­te­dik­le­ri­ni de söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT