BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Doğu’da buzlu cam!..

Doğu’da buzlu cam!..

Ek­si 20 de­re­ce­de et­ki­li olan kar ya­ğı­şı so­kak­la­rı bo­şalt­tı, su şe­be­ke­le­ri don­du, va­tan­daş­lar kar te­miz­le­me­ye baş­la­dı...ÇEŞ­ME­LER ­DO­NUN­CA... So­ğuk ha­va se­be­biy­le Do­ğu Ana­do­lu’nun bir­çok ye­rin­de buz­lan­ma­lar mey­da­na gel­di. Hal­kın su iç­ti­ği çeş­me­ler­den bir ta­ne­si de so­ğuk­tan na­si­bi­ni ala­rak buz tut­tu. Do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­si’nde en dü­şük ha­va sı­cak­lı­ğı ek­si 20 de­re­ce ile Er­zu­rum’da ya­şan­dı. Edi­ni­len bil­gi­ye gö­re, böl­ge­de ya­şa­nan en dü­şük ha­va sı­cak­lık­la­rı Kars, Ar­da­han ve Ağ­rı’da 16, Iğ­dır’da 8 ve Er­zin­can’da da 6 de­re­ce öl­çül­dü. Kent mer­kez­le­rin­de ya­pı­lan son öl­çüm­le­re gö­re ise kar ka­lın­lık­la­rı Er­zu­rum’da 15, Ağ­rı’da 14 san­ti­met­re ol­du. Böl­ge­de et­ki­li olan so­ğuk ha­va ne­de­niy­le Er­zu­rum, Ar­da­han ve Kars’ta bir­çok evin su şe­be­ke­si don­du. Kal­dı­rım­lar­da olu­şan buz­lan­ma­lar, hem ya­ya­la­rı hem de iş yer­le­ri­ne ge­len müş­te­ri­le­ri­ zor du­rum­da bı­ra­kı­yor. Es­naf, her sa­bah iş yer­le­ri­nin önün­de olu­şan buz küt­le­le­ri­ni kır­ma­ya ça­lı­şı­yor. Me­te­oro­lo­ji yet­ki­li­le­ri, kar ya­ğı­şı­nın 25 Ara­lık’a ka­dar et­ki­si­ni sür­dür­me­si­ni bek­le­dik­le­ri­ni bil­dir­di. Yet­ki­li­ler, yol­lar­da olu­şa­cak kar ve buz­lan­ma­ya kar­şı va­tan­daş­la­rı uyar­dı. Bu ara­da Si­vas’ta yük­sek ke­sim­ler­de et­ki­li olan kar ya­ğı­şı se­be­biy­le uçak se­fer­le­rin­de ak­sa­ma ol­du. Si­vas Ha­va­ala­nı’na iniş ya­pa­ma­yan THY’nin İs­tan­bul-Si­vas se­fe­ri­ni ya­pan uçak, Sam­sun’a yön­len­di­ril­di. Yol­cu­la­rın oto­büs­ler­le Si­vas’a gö­tü­rü­le­cek­le­ri öğ­re­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103250
  % 0.74
 • 5.3239
  % -0.03
 • 6.0287
  % -0.15
 • 6.906
  % -0.42
 • 226.651
  % 0.12
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT