BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ko­re şe­hi­di­nin gön­der­di­ği fo­toğ­raf, 55 yıl son­ra ulaş­tı

Ko­re şe­hi­di­nin gön­der­di­ği fo­toğ­raf, 55 yıl son­ra ulaş­tı

Ko­re Sa­va­şı’nda şe­hit olan bir as­ke­rin, 55 yıl ön­ce Ma­lat­ya’da­ki ya­kı­nı­na gön­der­di­ği fo­toğ­ra­fı ar­şi­vin­de bu­lan bir ga­ze­te­ci, onu çerçeveletip, Malatya’daki sa­hi­bi­ne tes­lim et­ti‘HÜ­ZÜN­LÜ VE MUT­LU­YUM’ Fo­toğ­ra­fı bü­yü­ten ve çer­çe­ve­le­ten ga­ze­te­ci Meh­met Gö­çer, ema­ne­ti Ba­la­ban bel­de­sin­de otu­ran Du­ran Al­kan’a tes­lim et­ti. Du­ran Al­kan, “Şe­hit ak­ra­ba­mın gön­der­di­ği fo­toğ­ra­fı 55 yıl son­ra al­ma­nın şaş­kın­lı­ğı­nı, hüz­nü­nü ve mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­rum. Sa­vaş sı­ra­sın­da gös­ter­di­ği kah­ra­man­lık se­be­biy­le bir tak­dir­na­me de al­mış­tı. An­cak bi­ze ulaş­ma­dı” de­di. El­bis­tan­lı ga­ze­te­ci Meh­met Gö­çer, il­çe­de 1957 yı­lın­da ku­ru­lan El­bis­tan Pos­ta­sı ga­ze­te­si­nin ar­şi­vi­ni ta­rar­ken es­ki bir fo­toğ­raf bul­du. Ar­ka­sın­da­ki ya­zı­yı oku­yun­ca, fo­toğ­ra­fı Ko­re’de sa­va­şan bir as­ke­rin ya­kı­nı­na gön­der­di­ği­ni an­la­yan Gö­çer; şe­hi­din Ma­lat­ya’da ya­şa­yan ya­kı­nı bul­du ve ema­ne­ti ona tes­lim et­ti. Fo­toğ­ra­fın, ga­ze­te­nin ar­şi­vi­ne na­sıl gir­di­ği­ni bil­me­di­ği­ni be­lir­ten Gö­çer; ar­ka­sın­da­ki ya­zı­yı oku­yun­ca alı­cı­sı­na tes­lim et­me­si ge­rek­ti­ği­ni dü­şün­dü­ğü­nü ve fo­toğ­raf­la il­gi­li araş­tır­ma yap­tı­ğı­nı an­lat­tı. Gö­çer, şöy­le de­vam et­ti: “Fo­toğ­ra­fın Ko­re’de sa­va­şan Han­nen Can ta­ra­fın­dan, ku­ze­ni Du­ran Al­kan’a gön­de­ril­di­ği­ni öğ­ren­dim. Sa­vaş­ta şe­hit olan Han­nen Can, 12 Ara­lık 1952’de Ko­re Sa­va­şı’na git­miş ve 21 Ni­san 1953’te çek­tir­di­ği fo­toğ­ra­fı ak­ra­ba­sı­na gön­der­miş. Fo­toğ­ra­fın ar­ka­sın­da, ‘Ken­dim Ko­re’de, res­mim siz­le­re var­sın. Her ba­kış­ta göz­le­ri­niz yaş­la dol­sun. Ben ölür­sem can­sız ha­ya­lim siz­le­re ha­tı­ra kal­sın. Bu fo­toğ­ra­fı­mı da Du­ran’a ver­me­ye­nin iki gö­zü kör ol­sun’ ya­zı­yor­du. Ben de fo­toğ­ra­fı bü­yü­tüp çer­çe­ve­let­tik­ten son­ra Ma­lat­ya’nın Da­ren­de il­çe­si­ne bağ­lı Ba­la­ban bel­de­sin­de otu­ran Du­ran Al­kan’a tes­lim et­tim.” Ku­ze­ni­nin 55 yıl ön­ce Ko­re’den gön­der­di­ği fo­toğ­ra­fı al­ma­nın hüz­nü­nü, şaş­kın­lı­ğı­nı ve mut­lu­lu­ğu­nu bir ara­da ya­şa­yan Du­ran Al­kan, bu ha­tı­ra­yı evi­nin en gü­zel ye­rin­de sak­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Du­ran Al­kan, ak­ra­ba­sı Han­nen Can’ın sa­vaş sı­ra­sın­da gös­ter­di­ği kah­ra­man­lık se­be­biy­le tak­dir­na­me al­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Gö­re­vi­ni ya­par­ken sal­dı­rı­ya uğ­ru­yor­lar. 10 ki­şi­den olu­şan bir­li­ğin­de 9 ar­ka­da­şı ya­ra­la­nı­yor. Han­nen, 9 ar­ka­da­şı­nı sır­tın­da ta­şı­ya­rak, ça­tış­ma or­ta­mın­dan uzak­laş­tı­rı­yor. Da­ha son­ra ken­di­si vu­ru­la­rak şe­hit dü­şü­yor. Han­nen’in bu kah­ra­man­lı­ğın­dan do­la­yı bi­ze tak­dir­na­me gön­de­ril­miş. An­cak onu bu­la­mı­yo­ruz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT