BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 150 metreden ölümüne atlayış

150 metreden ölümüne atlayış

Nur­da­ğı’nda yer alan Ata­türk Vi­ya­düğü çıl­gın bir gös­te­ri­ye sah­ne ol­du. Ha­re­ket ha­lin­de­ki bir TIR’a mo­to­sik­let­le yak­laş­tık­tan son­ra tır­ma­nan İs­viç­re­li Ue­li Ge­gens­chatz, 150 met­re yük­sek­li­ğin­de­ki Tür­ki­ye’nin en bü­yük Av­ru­pa’nın ise 2. bü­yük vi­ya­dü­ğün­den at­la­yıp ba­şa­rı­lı bir iniş yap­tı.> Ta­ner Alp GA­Zİ­AN­TEP İHA Nur­da­ğı’nda yer alan Ata­türk Vi­ya­düğü çıl­gın bir gös­te­ri­ye sah­ne ol­du. Ha­re­ket ha­lin­de­ki bir TIR’a mo­to­sik­let­le yak­laş­tık­tan son­ra tır­ma­nan İs­viç­re­li Ue­li Ge­gens­chatz, 150 met­re yük­sek­li­ğin­de­ki Tür­ki­ye’nin en bü­yük Av­ru­pa’nın ise 2. bü­yük vi­ya­dü­ğün­den at­la­yıp ba­şa­rı­lı bir iniş yap­tı. He­ye­can ve kor­ku do­lu an­lar gös­te­ri­yi iz­le­yen­le­rin yü­rek­le­ri­ni ağız­la­ra ge­tir­di. Dub­lör­le­ri bi­le arat­ma­ya­cak bir kıv­rak­lık­la vi­ya­dük­te git­mek­te olan TIR’a mo­to­sik­let­le 80 ki­lo­met­re hız­la yak­la­şan Red Bull spor­cu­su Ue­li Ge­gens­chatz, TIR’a tır­ma­nı­yor. TIR’ın şo­fö­rü ise olup bi­ten­den ha­ber­siz yo­lu­na de­vam et­mek­te. Ha­re­ket eden TIR’ın üs­tün­de den­ge­si­ni sağ­la­ma­ya ça­lı­şan Ue­li Ge­gens­chatz, TIR vi­ya­düğün üs­tü­ne gel­di­ğin­de ken­di­ni 150 met­re­den aşa­ğı bı­ra­kı­yor. At­la­yı­şın ger­çek­leş­me­siy­le he­men pa­ra­şü­tü açı­lan spor­cu, dağ­la­rın ara­sın­da sü­zü­le­rek, sa­at­te 20 ki­lo­met­re­lik rüz­gar hı­zı­na rağ­men, köy­lü­le­rin şaş­kın ba­kış­la­rı al­tın­da ini­şi­ni ta­mam­lı­yor.
Kapat
KAPAT