BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yalova’ya iki ödül birden

Yalova’ya iki ödül birden

Özel­ka­lem Der­gi­si’nin ver­di­ği ‘Ye­rel Yö­ne­tim Ödül­le­ri’ dü­zen­le­nen tö­ren­le sa­hip­le­ri­ne ve­ril­di.> Be­kir Ye­ni­ay İS­TAN­BUL Özel­ka­lem Der­gi­si’nin ver­di­ği ‘Ye­rel Yö­ne­tim Ödül­le­ri’ dü­zen­le­nen tö­ren­le sa­hip­le­ri­ne ve­ril­di. Bah­çe­şe­hir Üni­ver­si­te­si Be­şik­taş Kam­pü­sü’nde­ki tö­re­ne çok sa­yı­da va­li, be­le­di­ye baş­ka­nı ve po­li­ti­ka­cı ka­tıl­dı. Dr. Ce­vat Ge­ray baş­kan­lı­ğın­da­ki jü­ri­nin ti­tiz ve bi­lim­sel ça­lış­ma­la­rı so­nu­cu, Yalo­va 2 ödü­le la­yık gö­rül­dü. Do­ğal Çev­re­nin Ko­run­ma­sı ka­te­go­ri­sin­de “Ye­şil Ma­vi Yol Pro­je­si” ile Ya­lo­va Va­li­si Doç. Dr. Yu­suf Er­bay ve Ka­tı­lım­cı De­mok­ra­tik Yö­ne­tim ka­te­go­ri­sin­de “Be­nim Ma­hal­lem Pro­je­si” ile Ya­lo­va Be­le­di­ye Baş­ka­nı Bar­ba­ros Hay­ret­tin Bi­ni­ci­oğ­lu ödül al­dı. Tö­ren­de bir ko­nuş­ma ya­pan Va­li Er­bay; 5 yıl­dır üze­rin­de ça­lış­tık­la­rı ‘Ye­şil Ma­vi Yol Pro­je­si’nin Ya­lo­va için çok önem­li bir pro­je ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, alı­nan ödü­lün asıl sa­hi­bi­nin pro­je­ye ina­nan ve ka­tı­lan Ya­lo­va­lı­lar ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Ye­şil Ma­vi Yol Pro­je­si’nin 35 alt pro­je­den oluş­tu­ğu­nu, 300 km yol yap­tık­la­rı­nı, al­ter­na­tif tu­rizm ve or­ga­nik ta­rı­ma da­ya­lı böl­ge­sel kal­kın­ma pro­je­si­nin hız­la de­vam et­ti­ği­ni an­la­tan Va­li Er­bay; pro­jey­le, Ya­lo­va’nın sa­hip ol­du­ğu de­ğer­le­ri ko­ru­yup ge­liş­ti­re­rek, ge­le­ce­ğe ak­ta­rıl­ma­sı­nı sağ­la­dık­la­rı­nı kay­det­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT