BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AB KOMİSYONU ÜYESİ REHN: 2009, Tür­ki­ye için ger­çek bir imtihan

AB KOMİSYONU ÜYESİ REHN: 2009, Tür­ki­ye için ger­çek bir imtihan

Ol­li Rehn, “Tür­ki­ye AB ko­nu­sun­da cid­di olup ol­ma­dı­ğı­nı önü­müz­de­ki se­ne zor­lu bir imtihanla gös­te­re­cek” de­diAB Ko­mis­yo­nu­nun ge­niş­le­me­den so­rum­lu üye­si Ol­li Rehn, Tür­ki­ye’nin AB üye­lik pers­pek­ti­fin­de “cid­di olup ol­ma­dı­ğı” açı­sın­dan, 2009 yı­lı­nın “ger­çek bir imtihan” ola­ca­ğı­nı be­lirt­ti. “Tür­ki­ye’de ya­şa­nan ge­ri­lim­le­rin AB re­form­la­rı için kul­la­nı­la­bi­le­cek ener­ji­yi is­raf et­ti­ği­ni” sa­vu­nan Rehn, Tür­ki­ye’den ön­ce­lik­li bek­len­ti­le­ri ara­sın­da; ana­ya­sa re­for­mu, ifa­de öz­gür­lü­ğü­nün güç­len­di­ril­me­si, di­ni öz­gür­lük­ler, fark­lı dil ve leh­çe­ler­le il­gi­li dü­zen­le­me­ler ve sen­di­kal hak­la­rı say­dı. Rehn, 1-2 yıl sü­ren iç si­ya­si sı­kın­tı­la­rın ar­dın­dan Tür­ki­ye’nin “ye­ni bir hız ve cid­di­yet­le” re­form­la­rı uy­gu­la­ma­ya baş­la­ma­sı­nın öne­mi­ni vur­gu­la­ya­rak, “Ge­le­cek yıl, Tür­ki­ye’nin AB’ye üye­lik pers­pek­ti­fin­de cid­di olup ol­ma­dı­ğı açı­sın­dan ger­çek bir sı­nav ola­cak” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT