BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > Tür­ki­ye, Su­ri­ye ile fi­nans­ta el sı­kış­tı

Tür­ki­ye, Su­ri­ye ile fi­nans­ta el sı­kış­tı

Ban­ka­cı­lık sek­tö­rü tem­sil­ci­le­riy­le Şam’a çı­kar­ma ya­pan Ba­kan Ek­ren, fi­nans ko­nu­la­rın­da iş bir­li­ği im­kân­la­rı­nı gö­rüş­tüSuriye Başbakan Yardımcısı Dardari, Bakan Nazım Ekren’i kendi kullandığı makam otomobiliyle otele bıraktı. Çe­şit­li te­mas­lar­da bu­lun­mak üze­re Su­ri­ye’ye gi­den Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Na­zım Ek­ren, Su­ri­ye Baş­ba­ka­nı Na­ci Ot­ri ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ab­dul­lah Dar­da­ri ile gö­rüş­tü. Gö­rüş­me­nin ar­dın­dan bir açık­la­ma ya­pan Ot­ri, Kar­ma Eko­no­mik Ko­mis­yo­nu (KİK) top­lan­tı­sı ön­ce­si Türk özel ve ka­mu ban­ka­la­rı yet­ki­li­le­ri ile bir ara­ya gel­dik­le­ri­ni ve ya­pı­lan or­tak ça­lış­ma­lar sı­ra­sın­da pek çok ko­nu­da mu­ta­ba­ka­ta var­dık­la­rı­nı söy­le­di. Ber­da­ri, Tİ­KA ile Su­ri­ye Plan­la­ma Teş­ki­la­tı ara­sın­da eko­no­mik iş bir­li­ği ya­nı sı­ra tek­nik iş bir­li­ği­nin baş­la­tı­la­ca­ğı­nı kay­det­ti. Ba­kan Ek­ren ise, “Eko­no­mik iş bir­li­ği için en önem­li şart si­ya­si is­tik­rar ve ba­rış­tır. İki ül­ke li­der­le­ri­nin or­ta­ya koy­du­ğu ira­de­den son­ra bi­ze dü­şen eko­no­mik açı­lı­mı yap­mak­tır” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT