BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dış po­li­ti­ka­mız

Dış po­li­ti­ka­mız

2008 yı­lı­nı, Bir­le­şik Ame­ri­ka ile iliş­ki­le­ri­miz ba­kı­mın­dan par­lak şe­kil­de ka­pat­mı­yo­ruz. Bir mil­let­ve­ki­li­miz, ABD Baş­ka­nı’na ayak­ka­bı fır­lat­ma­nın ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı, ken­di­si­ne kal­sa ta­ban­ca ile vu­ra­ca­ğı­nı söy­le­di.2008 yı­lı­nı, Bir­le­şik Ame­ri­ka ile iliş­ki­le­ri­miz ba­kı­mın­dan par­lak şe­kil­de ka­pat­mı­yo­ruz. Bir mil­let­ve­ki­li­miz, ABD Baş­ka­nı’na ayak­ka­bı fır­lat­ma­nın ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı, ken­di­si­ne kal­sa ta­ban­ca ile vu­ra­ca­ğı­nı söy­le­di. Res­mî ma­kam­lar­da bu­lu­nan­lar, eleş­ti­ri çiz­gi­si­ni pek çok aşan bu çe­şit söz­ler­den ka­çın­ma­lı­dır­lar. Ya­ban­cı dev­let baş­kan­la­rı­na he­le res­mî ağız­dan ha­ka­ret edi­le­mez. Ge­çen dö­nem­de Yü­ce Mec­lis’in iki önem­li ko­mis­yo­nu­nun po­li­tik tec­rü­be­le­ri ol­du­ğu sa­nı­lan iki baş­ka­nı, ABD aley­hi­ne iliş­ki­le­ri­mi­zi bo­za­cak has­mâ­ne be­yan­lar­da bu­lun­du. Tür­ki­ye za­rar gör­dü. O iki mil­let­ve­ki­li 2007 mec­li­si­ne gi­re­me­di. ABD, Tür­ki­ye’nin en güç­lü müt­te­fi­ki­dir. Si­lâh­lı kuv­vet­le­ri­miz­le gi­rift iliş­ki­ler için­de ola­gel­miş­tir. Si­lâh­la­rı­mı­zın ya­rı­sı­nı Ame­ri­ka’dan sa­tın alı­rız. Ame­ri­ka, bü­tün ci­han dev­let­le­ri gi­bi mü­na­se­bet­siz­lik­ler ya­pa­bil­mek­te­dir. Bun­la­ra kar­şı dip­lo­ma­tik dil­le akıl­lı eleş­ti­ri­ler ge­re­ki­yor. Res­mî kim­li­ği bu­lun­ma­yan ga­ze­te­ci­ler, ya­zar­lar, da­ha ser­best dav­ra­na­bi­lir­ler. Türk Dev­le­ti’nin yük­sek men­fa­at­le­ri üze­rin­de hiç­bir duy­gu­nun ye­ri yok­tur. Av­ru­pa Bir­li­ği’ne ge­lin­ce, git­tik­çe uzak­laş­tı­ğı­mız fik­ri yo­ğun­laş­tı. Ba­sit re­form­la­rı ya­pa­maz hâ­le gel­dik. Oku­yu­cu­la­rım Er­me­ni me­se­le­si üze­rin­de de yaz­ma­mı is­ti­yor­lar. Şöy­le di­ye­yim: De­mok­ra­si­nin ta ken­di­si olan fi­kir hür­ri­ye­ti, ta­rih il­mi­nin ger­çek­le­ri çar­pı­tı­la­rak kul­la­nı­la­maz. 1915 olay­la­rı­nı bil­me­den Tür­ki­ye’yi suç­la­ma­ya kal­kış­mak, Tür­ki­ye’de mü­kem­mel fi­kir hür­ri­ye­ti­nin var­lı­ğı­nı mı gös­te­rir? Bu ko­nu­da İs­viç­re ve Fran­sa’nın de­re­ke­si­ne düş­me­me­li­yiz. Ta­ri­hin en bü­yük sa­va­şı için­de ölüm-ka­lım mü­ca­de­le­si­ne gi­ren bir im­pa­ra­tor­luk, geç­mi­şin­de ör­ne­ği bu­lun­ma­yan bir ka­rar ve­re­rek, bir kı­sım va­tan­daş­la­rı­nı, o de­re­ce­de müş­kül şart­lar için­de, ni­çin yer­le­rin­den oy­na­tıp dev­le­tin da­ha şen­lik­li yö­re­le­ri­ne sür­me­ye kal­kış­sın? Bu­nun ce­va­bı­nı bil­me­den özür im­za­sı top­la­mak, mil­le­ti­mi­ze hak­sız­lık­tır. Ay­dın­la­rı­mız de­nen gru­ba da um­duk­la­rı fay­da­yı sağ­la­maz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT