BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Baykal: Gurur duyduğumuz bir tarihimiz var

Baykal: Gurur duyduğumuz bir tarihimiz var

CHP Lideri Bay­kal, par­ti­si­nin She­ra­ton Otel’de ger­çek­leş­tir­di­ği 14. Ola­ğa­nüs­tü Tü­zük ve Prog­ram Ku­rul­ta­yı’nda ko­nuş­ma yap­tı.CHP Lideri Bay­kal, par­ti­si­nin She­ra­ton Otel’de ger­çek­leş­tir­di­ği 14. Ola­ğa­nüs­tü Tü­zük ve Prog­ram Ku­rul­ta­yı’nda ko­nuş­ma yap­tı. > Cem Kor AN­KA­RA CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, Tür­ki­ye’de kim­se­nin ya­pay azın­lık oluş­tur­ma ça­ba­la­rı­na fır­sat ver­me­ye­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek, bu tür­lü tu­zak­lar kar­şı­sın­da da­ya­nış­ma için­de ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Bay­kal, Par­ti­si­nin tü­zük ve prog­ram de­ği­şik­li­ği­nin yapıldığı 14. Ola­ğa­nüs­tü Ku­rul­tay’da ‘özür­cü ay­dın­la­ra’ sert tep­ki gös­ter­di. Türk in­sa­nı­nın gu­rur duy­du­ğu bir ta­ri­hi geç­mi­şe sa­hip ol­du­ğu­nu ifa­de eden Bay­kal, “Da­ha dün Ho­ca­lı kat­li­amı kar­şı­sın­da su­san vic­dan­lar, yüz­yıl ön­ce­ki id­di­a edi­len, ka­nıt­lan­ma­yan olay­lar do­la­yı­sıy­la bir vic­dan pat­la­ma­sı içi­ne gi­re­rek bu­gün hü­küm ver­me­ye kal­kı­yor­lar. Biz, ‘Her şey in­ce­len­sin’ der­ken, bi­zim içi­miz­den bi­ri­le­ri, ‘Biz tıp­kı Tür­ki­ye hak­kın­da hü­küm ve­ren ya­ban­cı ül­ke par­la­men­to­la­rı gi­bi bu ko­nu­yu in­ce­le­me­ye ge­rek kal­ma­dan hük­me bağ­lı­yo­ruz’ di­ye­rek, Tür­ki­ye’ye yö­ne­lik bir ka­ra­la­ma kam­pan­ya­sı­nın için­de yer alı­yor­lar. Tür­ki­ye’yi, in­san­la­rı­mı­zı, ken­di ta­ri­hi­mi­ze ve ken­di mil­le­ti­mi­ze kar­şı bir suç­lu­luk duy­gu­su içi­ne çe­kil­me­si­ni sağ­la­ma­ya yö­ne­lik bu gi­bi ulus­la­ra­ra­sı ça­ba­la­rın hiç bir te­me­li ve ge­çer­li­li­ği ol­ma­dı­ğı­nı çok net bir şe­kil­de her­ke­sin bil­me­si ge­re­kir” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT