BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mesaj attı, öldürüldü

Mesaj attı, öldürüldü

2 gün­dür ka­yıp olan ber­ber kal­fa­sı­nın, “se­ni se­vi­yo­rum” şek­lin­de me­saj at­tı­ğı kı­zın ağa­bey­le­ri ta­ra­fın­dan iş­ken­ce ile öl­dü­rül­dü­ğü or­ta­ya çık­tı> Ali Rı­za Ön­ses KON­YA İHA Bey­şe­hir’de berber kalfası Ha­kan Yıl­dı­rım’ın 2 gün­dür ka­yıp ol­du­ğu ih­ba­rı­nı alan po­lis ha­re­ke­te geç­ti. 18 ya­şın­da­ki gencin, Ş.B. (22) ad­lı bir kız­la te­le­fon­la ar­ka­daş­lık yap­tı­ğı bil­gi­si­ne ula­şan po­lis, söz ko­nu­su genç kı­zın, ağa­bey­le­ri ta­ra­fın­dan kı­sa bir sü­re ön­ce darp edil­di­ği­ni be­lir­le­di. Darp ola­yı­nın ka­yıp ber­ber kal­fa­sı ile il­gi­li ola­bi­le­ce­ği üze­rin­de du­ran po­lis, Ş.B. ile bü­yük ağa­be­yi H. B’yi (33) bir sü­re ta­kip et­ti. Po­lis, H. B.’nin sık sık gö­rüş­tü­ğü­nü tes­pit et­ti­ği şüp­he­li­ler M.A, V.Ç. (23), H.Ö. (33) ve H.C’yi (24) gö­zal­tı­na ala­rak sor­gu­la­ma­ya baş­la­dı. Sor­gu­da ci­na­ye­ti iti­raf eden İ.B. ve B.B., kız kar­deş­le­ri­nin bir genç­le te­le­fon­da gö­rüş­tü­ğü­nü an­la­dık­la­rı­nı ve kız kar­deş­le­ri­nin te­le­fo­nu­nu in­ce­le­dik­le­rin­de Ha­kan Yıl­dı­rım’ın at­tı­ğı “Se­ni se­vi­yo­rum bir ta­nem” me­sa­jı­nı gö­rün­ce kız kar­deş­le­ri­ni darp ede­rek gen­cin adı­nı ve ça­lış­tı­ğı ye­ri öğ­ren­dik­le­ri­ni söy­le­di­ler. İ.B. ve B.B., Yıl­dı­rım’a baş­ka bi­ri­nin te­le­fo­nuy­la ulaş­tık­la­rı­nı ve ken­di­si­ne iş tek­lif et­me ba­ha­ne­siy­le bir ara­ca bin­di­re­rek Ge­nek mev­ki­ine gö­tür­dük­le­ri­ni be­lirt­ti­ler. Olay ye­ri­ne gö­tü­rü­lüp yer gös­ter­me yap­tı­rı­lan İ.B. ve B.B. ci­na­ye­ti iti­raf eder­ken, ağa­bey­le­ri H.B.’nin ci­na­ye­ti ken­di­si­nin iş­le­me­di­ği­ni ve kü­çük kar­deş­le­ri­nin ken­di­si­ne if­ti­ra at­tı­ğı­nı id­di­a et­ti­ği bil­di­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT