BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 2 POLİS MEMURU si­lah­la­rıy­la vu­rul­du

2 POLİS MEMURU si­lah­la­rıy­la vu­rul­du

Ko­ca­eli’nin Geb­ze il­çe­sin­de, Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’nde gö­rev­li po­lis me­mu­ru Er­dal Gül­lü­ce, ara­la­rın­da bir sü­re­dir ge­çim­siz­lik bu­lu­nan eşi S.G. ta­ra­fın­dan kendi silahıyla vu­ru­la­rak öl­dü­rül­dü.Ko­ca­eli’nin Geb­ze il­çe­sin­de, Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’nde gö­rev­li po­lis me­mu­ru Er­dal Gül­lü­ce, ara­la­rın­da bir sü­re­dir ge­çim­siz­lik bu­lu­nan eşi S.G. ta­ra­fın­dan kendi silahıyla vu­ru­la­rak öl­dü­rül­dü. Öte yan­dan Mer­sin’de 27 Ka­sım ta­ri­hin­de ma­sa­da bı­rak­tı­ğı bey­lik ta­ban­ca­sıy­la oy­na­yan 9 ya­şın­da­ki oğ­lu ta­ra­fın­dan ka­zay­la ba­şın­dan vu­ru­lan po­lis me­mu­ru İs­ma­il De­mi­rok (34), te­da­vi gör­dü­ğü has­ta­ne­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT