BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ASLANLAR GİBİ

ASLANLAR GİBİ

Ali Sa­mi Yen’de­ki son 10 der­bi­nin 9’unu kazanan G.Sa­ray, Be­şik­taş’ı pu­an­sız yol­la­dı. Ba­ros “hat-trick” ya­par­ken, Del­ga­do kırmızı kart gördü> Ömer SÖZTUTAN BİR DER­Bİ MA­SA­LI Dün­kü ma­çın öy­kü­sü ya­zıl­sa, baş­lı­ğı “So­ğuk­ta yan­mak” olur­du her­hal­de. Fi­ti­li 8. da­ki­ka­da Ser­vet’in Rüş­tü’den dö­nen to­pa vu­ru­şuy­la ateş­le­di­ği müt­hiş dü­el­lo (1-0), 13. da­ki­ka­da Se­riç-Tel­lo or­ga­ni­zas­yo­nu­nun ar­dın­dan Del­ga­do ile kı­zış­tı: 1-1. 16 da­ki­ka­ya sı­ğan üçün­cü gol ise “öl­dü” de­nen po­zis­yon­da Ar­da’nın Ho­los­ko ta­ra­fın­dan dü­şü­rül­me­sin­den son­ra, Ba­ros’un pe­nal­tı­sı ile gel­di: 2-1. 19. da­ki­ka­da Tel­lo’nun uzak­tan şu­tu­nu ka­le­ci son an­da çe­ler­ken, 24. da­ki­ka­da Ser­vet’in kor­ner­den ge­len po­zis­yo­na kö­tü ka­fa­sı ve 42. da­ki­ka­da Non­da’nın ba­cak ara­sı­nı aça­rak po­zis­yo­na sok­tu­ğu Lin­coln’ün ya­kın me­sa­fe­den kö­tü vu­ru­şu ile müt­hiş ilk ya­rı bit­ti. BA­ROS COŞ­TU BİR KE­RE İkin­ci ya­rı­da de­vam eden gol­ler ma­ça “Son yıl­la­rın en il­ginç der­bi­si” ya­kış­tır­ma­sı için yet­ti. 50. da­ki­ka­da Del­ga­do ge­rek­siz iti­ra­zın­dan, ikin­ci sa­rı kar­tı­nı alıp oyun dı­şı ka­lır­ken, 53. da­ki­ka­da Lin­coln’ün dol­dur­du­ğu to­pu Ba­ros göğ­sü ile dü­zel­tip gü­zel vur­du ve sko­ru 3-1 yap­tı. İna­dı­nı sür­dü­ren Kar­tal, 55. da­ki­ka­da Ho­los­ko’nun Ser­vet’i ge­çe­rek sert vu­ru­şuy­la 3-2’ye ge­tir­di ma­çı an­cak, 67. da­ki­ka­da Be­şik­taş ce­za sa­ha­sın­da­ki Lin­coln - Uğur İn­ce­man di­diş­me­sin­den do­ğan pe­nal­tı­dan Ba­ros’a bir kez da­ha ye­nil­di: 4-2. 72. da­ki­ka­da Ho­los­ko yal­nız ya­ka­la­dı­ğı ka­le­ci Sanc­tis’e iki kez ça­lım at­ma­ya ça­lı­şır­ken, bu po­zis­yon­la bir­lik­te Be­şik­taş’ın umut­la­rı da eri­di. 82’de Ser­vet’in ka­fa şu­tu­nun di­rek­ten dön­me­si, gü­zel ha­re­ket ola­rak nok­ta ol­du bu en­fes der­bi­ye. >> G.SARAY - 4 De Sanctis 6 Meira 6 Servet 7 Hakan Balta 6 Barış 6 Mehmet Topal 6 Ayhan 6.5 Arda 7.5 Lincoln 9 (Mehmet Güven dk.90) Nonda 5.5 Baros 9 (Sabri dk.79) 5 Aykut Aydın Emre Aşık Volkan Ümit Karan T.D: Michael Skibbe > BEŞİKTAŞ - 2 Rüştü 4.5 Ekrem 4.5 (S.Özkan dk.75) 4.5 Zapotocny 5.5 Gökhan Zan 5 Seric 4.5 (Bobo dk.57) 4 Cisse 4.5 İ. Toraman 5 Holosko 5.5 Delgado 5 Tello 5 Nobre 4 (Uğur dk.57) 4.5 Hakan Ali Tandoğan Tuna Batuhan T.D: Mustafa Denizli BAROS COŞTU Son 5 resmi maçta tam 10 gol atan Çek yıldız ikinci “hat-trick”ini yaptı. Ligde 14 gole ulaşan Milan Baros, gol krallığında öne geçti 14 GO­LE ULAŞ­TI Ra­kip ka­le­le­ri haf­ta­lar­dır boş geç­me­yen G.Sa­ray’ın gol­cü­sü Mi­lan Ba­ros’un son kur­ba­nı Be­şik­taş ol­du. Oy­na­dı­ğı son 4 res­mi maç­ta ra­kip fi­le­le­re 7 gol bı­ra­kan Çek yıl­dız, der­bi­de 3 gol ata­rak ula­şıl­ma­sı güç bir re­ko­ra im­za at­tı. 3 haf­ta ön­ce­ki Ha­cet­te­pe ma­çın­da bi­ri pe­nal­tı­dan ol­mak üze­re 3 kez gol se­vin­ci ya­şa­yan Ba­ros, da­ha son­ra oy­na­nan maç­lar­da Hert­ha Ber­lin’e 1, A.Gü­cü’ne 2, G.Bir­li­ği’ne de 1 gol at­mış­tı. Be­şik­taş kar­şı­sın­da yi­ne ilk go­lü­nü pe­nal­tı­dan atan Çek fut­bol­cu, yap­tı­ğı “hat-trick”le lig­de­ki gol sa­yı­sı­nı 14’e yük­sel­te­rek “Gol Kral­lı­ğı” ya­rı­şın­da da bi­rin­ci­lik kol­tu­ğu­na otur­du. Ba­ros’un Av­ru­pa Ku­pa­la­rı’nda at­tı­ğı gol sa­yı­sı ise 4. SKİB­BE: TRANSFER YOK Bu arada derbi sonrası basın toplantısı yapan G.Saray’ın hocası Michael Skibbe, “Seyir zevki yüksek bir mücadele oldu. Oyuncularım çok iyi oynadı. Ligde zirveye oldukça yaklaştık. Kewell ve Linderoth da döndüğünde takımda daha iyi rekabet olacak” sözlerini kullandı. Bir soru üzerine devre arasında transfer istemediğini belirten Alman teknik adam, ‘’Takımımızı ikinci devrede de bir arada tutup, UEFA Kupası’nda en ileri gidip, ligde de şampiyon olmayı istiyoruz’’ vurgusu yaptı. M.Topal ve Barış’ın dönmesiyle ikili mücadele ve top kapmalarda artıya geçtiklerini ifade eden Skibbe, “Önümüzde 3 kulvarda devam ediyoruz, yoğun bir programımız var. Bu dinlenme dönemi iyi gelecektir’’ dedi. > Ercan YILDIZ Arda: 2. kaptan olmam G.Sa­ray’ın mil­li oyun­cu­su Ar­da Tu­ran maç son­ra­sı “Der­bi maç­ta bir ta­kı­mın 10 ki­şi kal­ma­sı çok üzü­cü” der­ken, “Be­şik­taş da oyu­nu çir­kin­leş­tir­me­di. On­la­rı teb­rik edi­yo­rum. 3’lü de­fan­sif sis­tem­de sa­vun­ma ağır­lık­lı oy­nu­yo­rum ve so­nuç alı­yo­ruz” söz­le­ri­ni kul­lan­dı. Yıl­dız fut­bol­cu 2. kap­tan­lı­ğı ka­bul et­me­ye­ce­ği­ni söy­le­di. Po­lat: Da­ha iyi ola­cak G.Sa­ray Baş­ka­nı Ad­nan Po­lat, ta­kı­mın ser­gi­le­di­ği fut­bol­dan mem­nun ol­duk­la­rı­nı söy­ler­ken, “Se­zo­na iyi baş­la­ma­dık an­cak son haf­ta­lar­da iyi ol­du­ğu­mu­zu dü­şü­nü­yo­rum. İkin­ci ya­rı­da da­ha da iyi ola­ca­ğız” de­di. 40 yıl son­ra 4 gol! 2008’in son der­bi­sin­de Be­şik­taş’ı 4-2 ye­nen G.Sa­ray, eze­li ra­ki­bi­ne lig maç­la­rın­da tam 40 yıl son­ra 4 gol bir­den at­tı. Sa­rı-kır­mı­zı­lı ekip, 26 Ma­yıs 1968 ta­ri­hin­de Ali Sa­mi Yen Sta­dı’nda 4-4 bi­ten lig ma­çı­nın ar­dın­dan, 40 yı­lı aş­kın sü­re son­ra bir lig mü­sa­ba­ka­sın­da da­ha Be­şik­taş fi­le­le­ri­ni 4 defa ha­va­lan­dır­dı. Ay­han: İyi oy­nu­yo­ruz G.Sa­ray’ın kap­ta­nı Ay­han Ak­man da, “Ta­ti­le mut­lu çık­mak is­ti­yor­duk, bu­nu ba­şar­dık. Artık ger­çek per­for­man­sı­mı­zı or­ta­ya koy­ma­ya baş­la­dık. Ma­çı ala­bi­le­ce­ği­mi­zi bi­li­yor­duk. Da­ha fark­lı da bi­te­bi­lir­di” dedi. Servet gidecek Ser­vet Çe­tin maç son­ra­sı trans­fer söy­len­ti­le­riy­le il­gi­li ola­rak, “Ben G.Sa­ray’da çok muy­lu­yum. Za­ten 1.5 yıl da­ha söz­leş­mem var. Ta­bi­i ki ben de yurt­dı­şın­da oy­na­mak is­ti­yo­rum ama G.Sa­ray’a kat­kı ya­pa­rak, ta­kı­mı­ma pa­ra ka­zan­dı­ra­rak ay­rıl­mak is­ti­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. PROBLEM DİLİNDE “Kart is­te­di­ği için” ikinci sa­rı­dan kır­mı­zı gö­ren Del­ga­do, Türk­çe bil­me­me­nin aziz­li­ği­ne uğ­ra­dı. Ça­kır, der­di­ni el ha­re­ket­le­riy­le an­la­tan Ar­jan­tin­li­yi at­tı BE­Nİ YAN­LIŞ AN­LA­DI Yı­lın son der­bi­si­ne Del­ga­do’nun kır­mı­zı kar­tı dam­ga vur­du. Ma­çın 44. da­ki­ka­sın­da Ba­rış’a yap­tı­ğı fa­ul son­ra­sı sa­rı kart gö­ren Be­şik­taş’ın Ar­jan­tin­li yıl­dı­zı, 50. da­ki­ka­da ikin­ci sa­rı kart­tan kır­mı­zı gö­re­rek oyun dı­şı kal­dı. Ba­ros’la gir­di­ği iki­li mü­ca­de­le­de yer­de ka­lan ve fa­ul ka­za­nan Del­ga­do, ha­kem Cü­neyt Ça­kır’a, der­di­ni el ha­re­ket­le­riy­le an­lat­ma­ya ça­lı­şın­ca “kart is­te­di­ği ge­rek­çe­siy­le” ikin­ci sa­rı kar­tı gör­dü. Ar­jan­tin­li oyun­cu maç­tan son­ra, “Ben bir ke­re fa­ul yap­tım sa­rı kart gör­düm ba­na ya­pı­lan bu ka­çın­cı fa­ul di­ye sor­dum, ha­kem bu­nu yan­lış an­la­dı” dedi. ÇAKIR’A ÖFKE SAÇTILAR Maçtan sonra Beşiktaşlı yöneticiler Kenan Öner, Bülent Deriş ve Ertunç Soğancıoğlu sahaya inerek hakem Cüneyt Çakır’a öfke saçtı. Deriş, Çakır’a “Seni Allah’a havale ediyorum” diye bağırdı. Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören ise, 3-1’den sonra adeta isyan etti. Delgado’nun ikinci sarı karttan atıldığı pozisyonun hemen ardından gelen G.Saray golü sonrası hakem Cüneyt Çakır’ı alkışlarla protesto etti. Demirören yöneticilerinin Çakır’a çıkışmasıyla ilgili olarak ‘Az bile yaptılar. Sarvan’ın bunları iyi düşünmesi lazım’ diyerek, perşembe günü bir basın toplantısı yapacağını belirtti. > Bilgehan CAN DENİZLİ: BEŞİKTAŞ’I GÖRECEKLER Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, der­bi mağ­lu­bi­ye­ti­nin he­men son­ra­sın­da öz­gü­ve­ni yük­sek ve çar­pı­cı açık­la­ma­lar yap­tı: Oyun­cu­la­rım bü­yük ta­kım ne­dir, bü­yük ta­kım oyun­cu­su ne­dir bu­nu an­la­ya­cak­lar... Eğer be­nim adım Mus­ta­fa De­niz­li ise, bu ta­kım Be­şik­taş’sa ikin­ci ya­rı­nın baş­la­ma­sıy­la bu ta­kı­mın ne ol­du­ğu­nu hem ben, hem de bü­tün Tür­ki­ye gö­re­cek... Şam­pi­yon­luk­lar ya­şa­na­rak, his­se­di­le­rek ve çev­re­ye ya­şa­tı­la­rak ge­lir. Be­nim dü­şün­ce­le­rim de­ğiş­me­di... Önü­müz­de 5 ta­kım var. Bun­lar da önem­li de­ğil. 27. haf­ta­da bun­la­rı tüm çıp­lak­lı­ğı ile gö­re­ce­ğiz... Ara trans­fer iki ki­şi­yi bul­maz... Be­şik­taş’ın bü­yük­lü­ğü­nü an­la­ma­yan oyun­cu­yu ara­mız­da gör­me­ye­ce­ğiz... DERBİ NOTLARI Pe­nal­tı iti­ra­fı Der­bi­nin 15.da­ki­ka­sın­da G.Sa­ray Ar­da’nın yer­de kal­dı­ğı po­zis­yon­da pe­nal­tı ka­za­nır­ken, Be­şik­taş­lı­lar uzun sü­re bu po­zis­yo­na iti­raz et­ti­ler. An­cak ola­yın kah­ra­ma­nı Ho­los­ko ha­kem ile ar­ka­daş­la­rı­nın ara­sı­na gi­re­rek, po­zis­yo­nun pe­nal­tı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Meira cezalı G.Sa­ray’ın kart sı­nı­rın­da­ki oyun­cu­la­rın­dan Fer­nan­do Mei­ra, dün gör­dü­ğü sa­rı kart­la ce­za­lı du­ru­ma düş­tü. Por­te­kiz­li yıl­dız, ta­kı­mı­nın lig­de Si­vas’la oy­na­ya­ca­ğı kar­şı­laş­ma­da for­ma gi­ye­me­ye­cek. PAF ma­çı 1-1 bit­ti. Erkasap’a yer yok Baş­kan­lar Ad­nan Po­lat ve Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren kar­şı­laş­ma­yı Şe­ref Tri­bü­nü’nden yan ya­na iz­ler­ken, Po­lat baş­kan sı­fa­tıy­la ilk Be­şik­taş der­bi­si­ne çık­tı. Ay­rı­ca kar­şı­laş­ma­yı Fa­tih Te­rim de iz­ler­ken, yar­dım­cı­sı Mü­fit Er­ka­sap ve Me­tin Te­kin yer yok­lu­ğun­dan ma­çı iz­le­me­den dön­dü. Hamit tribünde Yı­lın son der­bi­sin­de il­ginç mi­sa­fir­ler var­dı. Ba­yern Mü­nih for­ma­sı gi­yen Ha­mit Al­tın­top ile Ru­bin Ka­zan’lı Gök­de­niz Ka­ra­de­niz, dev der­bi­yi tri­bün­de ta­kip et­ti. Yıl­dız fut­bol­cu­lar ma­çı, yö­ne­ti­ci Hal­dun Üs­tü­nel’le bir­lik­te şe­ref tri­bü­nün­de iz­le­di. PU­AN DU­RU­MU TAKIMLAR O G B M A Y P Sivas 16 10 4 2 28 12 34 Trabzon 16 10 4 2 24 14 34 G.Saray 16 10 3 3 38 19 33 F.Bahçe 16 10 2 4 31 18 32 Ankara 16 9 3 4 24 12 30 Beşiktaş 16 8 4 4 27 18 28 Kayseri 16 7 6 3 17 7 27 G.Antep 16 6 4 5 23 21 25 Bursa 16 6 4 6 21 24 22 B.Belediye 16 5 4 7 17 21 19 Eskişehir 16 4 6 6 19 24 18 Konya 16 4 5 7 15 23 17 Denizli 16 4 3 9 22 31 15 MKE A.Gücü 16 3 6 7 14 23 15 G.Birliği 16 3 5 8 18 25 14 Antalya 16 2 7 7 16 24 13 Hacettepe 16 2 3 11 9 26 9 Kocaeli 16 2 3 11 19 40 9 HAFTANIN MAÇLARI TURKCELL Süper Lig’de ligin ikinci yarısı 23-24-25 Ocak 2009’da başlayacak. 2008-09 futbol sezonu 31 Mayıs 2009’da bitecek. FORTİS Türkiye Kupası (3.Hafta Maçları) 6 Ocak SALI 14.00 Kayseri-Malatya 16.00 Antalya-Trabzon, 20.00 Beşiktaş-G.Antep BB, 7 Ocak ÇARŞAMBA 14.00 A.Gücü-Tokat, Manisa-Konya, Denizli-Alanya, 20.00 F.Bahçe-Bursa, 8 Ocak PERŞEMBE 20.00 Altay-G.Saray.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100812
  % 0.67
 • 5.2724
  % -0.34
 • 5.9803
  % -0.75
 • 6.8821
  % -0.29
 • 216.879
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT