BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

Ku­lüp­le­ra­ra­sı Dün­ya Fut­bol Ku­pa­sı’nda, İn­gil­te­re Pre­mi­er Lig ta­kı­mı Manc­hes­ter Uni­ted, Ek­va­dor’dan Li­ga de Qui­to’yu 1-0 ye­ne­rek şam­pi­yon ol­du. 69 bi­ne ya­kın se­yir­ci­nin iz­le­di­ği ma­çın ilk ya­rı­sı gol­süz so­na er­di. Vi­dic’in kır­mı­zı kart gör­me­siy­le oyu­na 10 ki­şiy­le de­vam eden Manc­hes­ter, 73’te Roo­ney’den bul­du­ğu gol­le ga­li­bi­ye­te uzan­dı.Manc­hes­ter şam­pi­yon Ku­lüp­le­ra­ra­sı Dün­ya Fut­bol Ku­pa­sı’nda, İn­gil­te­re Pre­mi­er Lig ta­kı­mı Manc­hes­ter Uni­ted, Ek­va­dor’dan Li­ga de Qui­to’yu 1-0 ye­ne­rek şam­pi­yon ol­du. 69 bi­ne ya­kın se­yir­ci­nin iz­le­di­ği ma­çın ilk ya­rı­sı gol­süz so­na er­di. Vi­dic’in kır­mı­zı kart gör­me­siy­le oyu­na 10 ki­şiy­le de­vam eden Manc­hes­ter, 73’te Roo­ney’den bul­du­ğu gol­le ga­li­bi­ye­te uzan­dı. Ko­be bo­şa at­tı Hi­da­yet Tür­koğ­lu’nun ta­kı­mı Or­lan­do Ma­gic, Ko­be Bryant’ın 41 sa­yı­sı­na rağ­men, sa­ha­sın­da Los An­ge­les La­kers’ı 106-103 mağ­lup et­ti. Hi­da­yet, 14 sa­yı, 7 asist ve 5 ri­ba­unt­la oy­na­dı. Meh­met Okur’un 23 sa­yı at­tı­ğı maç­ta ise Utah Jazz, Chi­ca­go Bulls’a 106-98 ye­nil­di. Top­lu so­nuç­lar: Char­lot­te-Gol­den Sta­te: 103-110, Phi­la­delp­hi­a-In­di­ana: 94-95, Min­ne­so­ta-Ho­us­ton: 102-109, New Jer­sey-Mia­mi: 103-106, New Or­le­ans-Sac­ra­men­to: 99-90, Mil­wa­uke­e-Clip­pers: 119-85, Spurs-To­ron­to: 107-97, Phoe­nix-Den­ver: 108-101. Fi­le­nin “All Star”la­rı Vo­ley­bol Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan 2009 yı­lı için ger­çek­leş­ti­ri­len “Aro­ma All Star” kad­ro­la­rı bel­li ol­du. V.Gü­neş Si­gor­ta’dan hiç­bir vo­ley­bol­cu­nun yer al­ma­dı­ğı All Star kad­ro­su­nu Ec­za­cı­ba­şı, F.Bah­çe, G.Sa­ray, Te­le­kom ve Kar­şı­ya­ka­lı vo­ley­bol­cu­lar oluş­tur­du. Ba­yan ta­kı­mı­nın an­tre­nör­lü­ğü­nü Ec­za­cı­ba­şı’ndan Gui­sep­pe Cuc­ca­ri­ni, er­kek ta­kı­mı­nın an­tre­nör­lü­ğü­nü ise Ar­kas’dan Fer­nan­do Mu­noz Be­ni­tez ya­pa­cak. Ağa­oğ­lu ye­ni­den Golf Fe­de­ras­yo­nu 2. Ma­li ve Ola­ğan Ge­nel Ku­ru­lu’nda Ah­met Ağa­oğ­lu, ye­ni­den baş­kan­lı­ğa se­çil­di. De­de­man Otel’de ger­çek­leş­ti­ri­len ve dün ço­ğun­luk sağ­la­na­ma­dı­ğı için bu­gü­ne er­te­le­nen ge­nel ku­rul­da, oy hak­kı bu­lu­nan 203 de­le­ge­den 100’ü oy kul­lan­dı. Tek aday olan Ah­met Ağa­oğ­lu, 96 oy alır­ken, 4 oy ise ge­çer­siz sa­yıl­dı. Kam­ba­la dön­dü Efes ve F.Bah­çe’de de for­ma gi­yen Kas­pars Kam­ba­la, 2 yıl­lık do­ping ce­za­sı­nın ar­dın­dan sa­ha­la­ra dö­nüş yap­tı. Rus­ya’da dü­zen­le­nen VTB Tur­nu­va­sı’nda Ri­ga for­ma­sıy­la bas­ket­bo­la ge­ri dö­nen Le­ton­ya­lı oyun­cu 28 da­ki­ka­da 15 sa­yı, 8 ri­ba­unt­la oy­na­dı. Kam­ba­la bir po­zis­yon­da ise CSKA’lı Zo­ran Pla­ni­nic’i dir­sek dar­be­siy­le sa­kat­la­dı. G.Sa­ray-O.Re­na­ult BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nin 11. haf­ta­sı bu­gün ya­pı­la­cak G.Sa­ray-O.Re­na­ult ma­çıy­la ta­mam­la­na­cak. Da­rüş­şa­fa­ka Ay­han Şa­henk Spor Sa­lo­nu’nda­ki kar­şı­laş­ma sa­at 20.00’de baş­la­ya­cak. Ha­vuz­da 2 re­kor Tür­ki­ye Ku­lüp­le­ra­ra­sı Ka­te­go­ri Yüz­me Ya­rış­la­rı’na 4. gün ilk se­an­sı­na ele­me mü­sa­ba­ka­la­rıy­la de­vam edi­lir­ken, 2 Tür­ki­ye re­ko­ru kı­rıl­dı. Er­kek­ler 17-18 yaş ka­te­go­ri­sin­de G.Sa­ray’dan Gök­su Bi­çer 50 met­re ke­le­bek­te 00.23.94’lük de­re­ce­siy­le, ken­di­si­ne ait re­ko­ru ile­ri­ye ta­şır­sen, 19 yaş ka­te­go­ri­sin­de de Der­ya Bü­yün­kun­cu’ya ait olan re­ko­ru eli­ne ge­çir­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92708
  % 1.11
 • 5.3097
  % -1.41
 • 6.0564
  % -1.27
 • 6.8048
  % -1.13
 • 210.111
  % -0.72
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT