BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TOPUZ SESLERİ

TOPUZ SESLERİ

Şam­pi­yon­luk ya­rı­şın­da­ki id­di­ası­nı ta­ze­le­yen F.Bah­çe’de yö­ne­tim tak­vi­ye ça­lış­ma­la­rı­nı hız­lan­dı­rır­ken, ta­raf­ta­rın gön­lün­den Meh­met To­puz ile Ha­lil Al­tın­top trans­fe­ri ge­çi­yorŞam­pi­yon­luk ya­rı­şın­da­ki id­di­ası­nı ta­ze­le­yen F.Bah­çe’de yö­ne­tim tak­vi­ye ça­lış­ma­la­rı­nı hız­lan­dı­rır­ken, ta­raf­ta­rın gön­lün­den Meh­met To­puz ile Ha­lil Al­tın­top trans­fe­ri ge­çi­yor TO­PUZ OL­MAZ­SA HUR­MA­CI F.Bah­çe’de fut­bol­cu­lar ta­ti­le çı­kar­ken yö­ne­ti­min me­sa­isi yo­ğun­laş­tı. Av­ru­pa’da um­du­ğu­nu bu­la­ma­yın­ca li­ge sa­rı­lan sa­rı-la­ci­vert­li­ler şam­pi­yon­luk ipi­ni gö­ğüs­le­ye­bil­mek için kad­ro­ya tak­vi­ye yap­ma­ya ka­rar­lı. Yö­ne­tim, Tek­nik Di­rek­tör Lu­is Ara­go­nes ile ya­pı­lan gö­rüş­me­ler ne­ti­ce­sin­de oluş­tu­ru­lan trans­fer lis­te­sin­de­ki isim­le­ri ala­bil­mek için ça­lış­ma­la­rı­nı hız­lan­dır­dı. Özel­lik­le or­ta sa­ha ve for­ve­te tak­vi­ye yap­ma gay­re­tin­de­ki sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin he­de­fin­de yer­li yıl­dız­lar var. Ön­ce­lik­le Kay­se­ris­por’un di­na­mo­su Meh­met To­puz için sa­rı-kır­mı­zı­lı­la­rın ka­pı­sı­nı çal­ma­ya ha­zır­la­nan F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi bu­ra­dan olum­lu ce­vap ala­maz­sa ro­ta­sı­nı Özer Hur­ma­cı’ya çe­vi­re­cek ve An­ka­ras­por ile ma­sa­ya otu­ra­cak. MAL­DO TO­PUN AĞ­ZIN­DA F.Bah­çe’nin for­vet için dü­şün­dü­ğü isim­le­rin ba­şın­da ise Meh­met Yıl­dız ile Ha­lil Al­tın­top ge­li­yor. Şam­pi­yon­luk he­sap­la­rı ya­pan Si­vass­por’un Meh­met’i bı­rak­mak is­te­me­me­si Ha­lil’in adı­nı ön pla­na çı­ka­rır­ken, Bur­sa’nın genç gol­cü­sü Ser­can da lis­te­de yer alı­yor. F.Bah­çe’nin Vol­kan De­mi­rel’e al­ter­na­tif ara­yı­şı da sü­rü­yor. Ha­sa­giç-Pet­ko­viç iki­li­sin­den Be­le­di­ye’nin Boş­nak fi­le bek­çi­si sa­rı-la­ci­vert­li­le­re da­ha ya­kın du­ru­yor. Mal­do­na­do’nun gön­de­ril­me­si ha­lin­de F.Bah­çe ya­ban­cı trans­fe­ri yap­ma­ya da ha­zır. Bu ara­da in­ter­net si­te­le­rin­de­ki trans­fer an­ket­le­rin­de oy ve­ren sa­rı-la­ci­vert­li ta­raf­tar­la­rın ta­kım­da gör­mek is­te­di­ği bir nu­ma­ra­lı isim Meh­met To­puz. İkin­ci sı­ra­da ise Schal­ke­li Ha­lil bu­lu­nu­yor. > M. Emin ULUÇ
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92708
  % 1.11
 • 5.3097
  % -1.41
 • 6.0564
  % -1.27
 • 6.8048
  % -1.13
 • 210.111
  % -0.72
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT