BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Del­ga­do’nun atıl­ma­sı ağır

Del­ga­do’nun atıl­ma­sı ağır

8. da­ki­ka­da Ser­vet’in at­tı­ğı gol­de ka­le­ci Rüş­tü’nün eli­ne mü­da­ha­le yok. Gol­de son vu­ruş, Rüş­tü’nün ham­le­sin­den ön­ce.8. da­ki­ka­da Ser­vet’in at­tı­ğı gol­de ka­le­ci Rüş­tü’nün eli­ne mü­da­ha­le yok. Gol­de son vu­ruş, Rüş­tü’nün ham­le­sin­den ön­ce. 16. da­ki­ka­da Ar­da’ya Ho­los­ko’nun yap­tı­ğı ha­re­ket net pe­nal­tı. Cü­neyt’in pe­nal­tı­yı ve­riş şek­li ve iti­raz­lar kar­şı­sın­da du­ru­şu mü­kem­mel­di. An­cak ma­çın ikin­ci ya­rı­sın­da ilk ya­rı­da­ki fa­ul stan­dar­dı­nı tut­tu­ra­ma­dı. Ba­na gö­re Del­ga­do’yu ikin­ci sa­rı­dan atı­şı ağır bir ka­rar­dı. Del­ga­do, “Bir fa­ul yap­tım, sa­rı­yı ver­din” de­me­ye ça­lı­şı­yor­du. Biz böy­le an­la­dık. Ama Cü­neyt, bu­nu “kart is­te­di” şek­lin­de de­ğer­len­dir­di. Bel­ki de hak­lı. İkin­ci ya­rı­da Za­po­tocny, Ser­vet’e dal­dı. Net sa­rıy­dı, sa­rı­yı gös­ter­me­di. 68. da­ki­ka­da Uğur İn­ce­man’ın, Lin­coln’e on­se­kiz için­de yap­tı­ğı ha­re­ket de net pe­nal­tıy­dı. Cü­neyt’in bu pe­nal­tı ka­ra­rı da yüz­de yüz doğ­ru. Yar­dım­cı­lar son de­re­ce ba­şa­rı­lıy­dı. MHK’nın bu ma­ça 4. ha­kem ola­rak Ab­dul­lah Yıl­maz’ı ata­ma­sı­nı an­la­mak müm­kün de­ğil. Ha­ya­tın­da bir ta­ne 3 bü­yük­le­rin ma­çı­nı yö­net­me­miş. Bu ma­ça na­sıl 4. ha­kem ola­rak na­sıl atar­sın? Cü­neyt’e bir­şey ol­sa, bu ma­çı Ab­dul­lah Yıl­maz na­sıl yö­ne­te­cek? Cü­neyt Ça­kır yer alı­şı ve kon­dis­yo­nu ile ba­şa­rı­lıy­dı. So­ğuk­kan­lı­ğı­nı 90 da­ki­ka bo­yun­ca ko­ru­du. 16. haf­ta­ya ka­dar 3 bü­yük­le­rin maç­la­rı­na bu ha­ke­min çık­ma­ma­sı sor­gu­lan­ma­lı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT