BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > El­ve­da Be­şik­taş!..

El­ve­da Be­şik­taş!..

Da­ha ma­çın ha­va­sı­na gir­me­miş­ken, peş pe­şe ge­len üç go­lün ge­ce­nin aya­zı­nı ısıt­tı­ğı der­bi­de, Be­şik­taş, li­gin ilk ya­rı­sı­nın son haf­ta­sın­da şam­pi­yon­lu­ğa hav­lu at­mış ol­du...Da­ha ma­çın ha­va­sı­na gir­me­miş­ken, peş pe­şe ge­len üç go­lün ge­ce­nin aya­zı­nı ısıt­tı­ğı der­bi­de, Be­şik­taş, li­gin ilk ya­rı­sı­nın son haf­ta­sın­da şam­pi­yon­lu­ğa hav­lu at­mış ol­du... Bun­dan böy­le, bu ka­dar ko­lay gol­le­rin ge­tir­di­ği pu­an ka­yıp­la­rı­nın be­de­li­ni öde­mek, ar­tık ko­lay de­ğil... Hem De­niz­li‘nin, hem de Be­şik­taş’ın ar­tık hiç­bir ma­ze­ret­le­ri kal­ma­dı­ğı gi­bi, “Da­ha her şey bit­me­di, ümi­di­miz sü­rü­yor” gi­bi­sin­den te­sel­li söz­cük­le­ri de inan­dı­rı­cı­lık­la­rı­nı kay­bet­miş ol­du... G.Sa­ray’ın, Rüş­tü‘nün yıl­la­ra da­ya­nan tec­rü­be­si­nin if­las et­ti­ği da­ha 9. da­ki­ka­da gol bul­ma­sı, bu ma­çın bol gol­lü ge­çe­ce­ği­nin de işa­re­ti ol­muş­tu... Sol ka­nat­ta, kü­çük maç­lar­da da­hi for­ma yü­zü gö­re­me­yen ama böy­le­si­ne bü­yük bir maç­ta şans ya­ka­la­yan Se­ric‘in ace­mi­li­ği de­ğil, fut­bol­cu­luk­tan ya­na tu­tar­sız­lı­ğı­nın, sa­rı-kır­mı­zı­lı ta­kı­ma ce­sa­ret ver­me­si, o ka­na­dın İz­mit-An­ka­ra oto­ba­nı­na dön­me­si­ne se­bep ol­du... Öy­le ki; Skib­be, Tel­lo‘nun da yar­dım et­me­di­ği Be­şik­taş’ın sol ka­na­dı­nı iyi kul­lan­dı­ra­rak, oyun­da üs­tün­lü­ğü eli­ne ge­çir­me­yi bil­di... Ho­los­ko‘nun du­rup du­rur­ken Ar­da‘ya yap­tı­ğı lü­zum­suz pe­nal­tı, si­yah-be­yaz­lı ta­kı­mın gar­dı­nı da dü­şü­rür­ken, G.Sa­ray’ı sa­ha­nın tek ha­ki­mi yap­tı... O Ho­los­ko, ikin­ci ya­rı­nın ba­şın­da at­tı­ğı gol­le, ken­di­si­ni kur­tar­ma­sı­nı bi­lir­ken, kap­tan Del­ga­do, böy­le­si­ne bir maç­ta res­men ta­kı­mı­na iha­net et­ti... Ne mi yap­tı Del­ga­do? Kır­mı­zı kar­ta, res­men yal­dız­lı da­ve­ti­ye çı­kar­dı... Böy­le­si­ne bir maç­ta, böy­le­si­ne gad­dar­ca... Del­ga­do‘nun ikin­ci ya­rı­nın he­men ba­şın­da gör­dü­ğü kır­mı­zı kart son­ra­sı G.Sa­ray’da iş­ler iyi­ce açıl­dı... Ba­ros, anın­da dev­re­ye gi­re­rek Rüş­tü‘yü bir de­fa da­ha av­la­dı... Son­ra bir pe­nal­tı da­ha... 10 ki­şi­lik Be­şik­taş’ın na­fi­le çır­pı­nış­la­rı, De­niz­li‘nin Nob­re‘yi sa­ha dı­şı­na alı­şı, mo­ral­siz Bo­bo‘ya sı­ğın­ma­sı, sa­ha­da­ki den­ge­yi as­la sağ­la­ya­ma­dı... Çün­kü ip­ler, ön­ce Rüş­tü, son­ra da Ho­los­ko‘nun pe­nal­tı­sı ile kop­muş­tu bir ke­re... Ek­rem‘in Tel­lo‘nun, bi­raz da İb­ra­him To­ra­man‘ın çır­pı­nış­la­rı bo­şu­nay­dı hep... Ve G.Sa­ray, ta­ri­hi bir far­kı göz gö­re gö­re ya­ka­la­mış­tı san­ki... Hiç sı­kın­tı çek­me­den, hiç zor­lan­ma­dan ve hiç yo­rul­ma­dan, Be­şik­taş’ı eze eze ye­ne­rek, zir­ve­ye bir adım da­ha yak­laş­ma­sı­nı bil­di... Ya Be­şik­taş? O bir za­man­lar Kar­tal’dı...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT