BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tecrübe nedir?

Tecrübe nedir?

Ga­la­ta­sa­ray ve Be­şik­taş gün geç­tik­çe iyi ol­ma­ya ça­lı­şan ve üs­tü­ne koy­ma­ya ça­lı­şan iki ta­kım. Di­ğer­le­ri gi­bi ye­rin­de say­mı­yor ve ge­ri­le­mi­yor.Ga­la­ta­sa­ray ve Be­şik­taş gün geç­tik­çe iyi ol­ma­ya ça­lı­şan ve üs­tü­ne koy­ma­ya ça­lı­şan iki ta­kım. Di­ğer­le­ri gi­bi ye­rin­de say­mı­yor ve ge­ri­le­mi­yor. Çün­kü da­ha iyi ol­ma­ya ça­lış­ma­ya­nın, “iyi” ola­rak bi­le ka­la­ma­ya­ca­ğı­nı ka­bul­len­miş­ler en baş­tan... Kor­ku­nun kalp atış­la­rı­nın do­ğum­la baş­la­yan bir ölüm bes­te­si­nin mı­rıl­tı­la­rı ola­ca­ğı­nı sin­dir­miş­ler­di. Kork­ma­dı­lar bir­bir­le­rin­den. Ça­ta çat gi­riş­ti­ler ma­ça... Lin­coln-Cis­se eş­leş­me­si ve üç for­ve­ti öne yas­la­yan yi­ye­bi­le­ce­ği kon­tra­lar, ola­yın tek­nik so­ru­la­rı­nı oluş­tur­du ilk da­ki­ka­lar­da. Ce­va­bın il­ki de Rüş­tü‘den gel­di. Is­lak ze­mi­nin aziz­li­ği ve asist kra­lı Rüş­tü‘nün Ser­vet‘e ik­ra­mı... Ba­rış‘ın ar­ka­sın­da­ki ge­niş ara­zi­le­ri kul­la­na­ma­yan Be­şik­taş da ra­ki­bi­nin ek­me­ği­ne yağ sür­me­di de­ğil ha­ni. O böl­ge­nin da­ğı­nık­lı­ğı za­ten ma­çı baş­la­dı­ğı ha­le ge­tir­di. Ar­da‘nın Za­po‘ya faz­la kıv­rak gel­me­si ile Ba­ros‘un pe­nal­tı­sı den­ge­yi bir da­ha boz­du. İlk ya­rı­yı Ga­la­ta­sa­ray’ın yu­mu­şak kar­nı olan sağ ta­ra­fı­na ve des­tek ala­ma­dı­ğı için da­ğı­lan Ba­rış‘ın boş­luk­la­rı­na, sol ayak­lı­sı ol­ma­dı­ğı için sal­dı­ra­ma­yan Be­şik­taş’ın se­zo­nun en iyi di­ren­ci­ni gös­ter­di­ği oyun­la geç­tik. Ara bo­yun­ca, “tam de­li İb­ra­him’in ma­çıy­dı” de­dim... Son­ra en iyi­ler­den bi­ri olan Del­ga­do‘nun bir an­lık “kart ref­lek­si” gös­ter­me­si hiç ey­ya­mı ol­ma­yan bir ha­ke­me tos­la­dı­ğı için ce­za­lan­dı­rıl­dı. Be­şik­taş ikin­ci der­bi­sin­de de 10 ki­şi ka­lı­ver­di ve “3” hiç de zor ol­ma­dı. Ay­nı şe­kil­de ma­çı gır­gı­ra alan Ga­la­ta­sa­ray’ın ra­ki­bi­ni sko­ra or­tak et­me­si de... Ek­sik ka­lıp ka­za­na­cak ham­le­yi ya­pan De­niz­li, da­ğar­cı­ğın­da­ki her tek­nik bil­gi­yi ve tec­rü­be­yi sa­ha­ya at­tı 3-2’den son­ra. Tak­dir edil­me­si ge­rek. Pas ya­pıp ek­sik oy­na­yan ra­ki­bi­ni ba­yılt­mak ye­ri­ne, çı­kar­ken stop kay­be­de­rek Be­şik­taş’ı kon­tra­la­ra teş­vik et­mek ise Ga­la­ta­sa­ray’ın yan­lı­şı ol­du. Şart­la­ra uyum sağ­la­yan tek adam, ma­çın ha­ke­mi Cü­neyt Ça­kır ol­du ve yi­ne çal­dı pe­nal­tı­yı. Gör­dü­ğü­nü çal­dı... Bi­ri­le­ri gi­bi “gör­me­si ge­re­ke­ni” de­ğil... İyi oy­na­yan Be­şik­taş’a üzü­lüp, çok iyi oy­na­yan Ga­la­ta­sa­ray’ı al­kış­la­dım ne­ti­ce­de. Ba­sit ne­den­ler­le gör­dük­le­ri kart­la­rın be­del­le­ri­ni çok ağır ödü­yor­lar son haf­ta­lar­da. An­cak tec­rü­be de­nen şey de ye­ni­len ka­zık­la­rın bi­leş­ke­si­dir...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT