BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Si­vas uzak­tan vur­du

Si­vas uzak­tan vur­du

Ma­ça fır­tı­na gi­bi baş­la­dı G.Bir­li­ği. Si­vas bel­ki de bu se­zon hiç­bir ma­çın­da bu ka­dar bas­kı ye­me­miş­ti. G.Bir­li­ği bu bas­kı­yı bir go­le çe­vi­re­bil­se; ma­çın şek­li ve so­nu­cu de­ği­şe­bi­lir­di.Ma­ça fır­tı­na gi­bi baş­la­dı G.Bir­li­ği. Si­vas bel­ki de bu se­zon hiç­bir ma­çın­da bu ka­dar bas­kı ye­me­miş­ti. G.Bir­li­ği bu bas­kı­yı bir go­le çe­vi­re­bil­se; ma­çın şek­li ve so­nu­cu de­ği­şe­bi­lir­di. Tro­isi ve Dji­te Si­vas sa­vun­ma­sı­nı boz­du. Si­vas’ta Bi­li­ca bel­ki maç için kı­rıl­ma nok­ta­sı ola­bi­le­cek po­zis­yon­lar­da go­le izin ver­me­di. 37.da­ki­ka­da Mu­sa‘nın o şık go­lü G.Bir­li­ği’nin ba­lan­sı­nı boz­du, tem­po­su­nu dü­şür­dü. Bu­na rağ­men An­ka­ra eki­bi ilk ya­rı so­nun­da so­yun­ma oda­sı­na Dji­te‘nin be­ra­ber­lik go­lüy­le git­ti. İyi fut­bol oy­na­ya­ma­dı­ğı­nı ka­bul eden Si­vas ikin­ci ya­rı­ya şu psi­ko­lo­jiy­le çık­tı: “Dev­re­yi li­der ta­mam­la­mak için bu ma­çı mut­la­ka ka­zan­ma­mız ge­re­ki­yor.” Si­vas fut­bol ola­rak bun­dan ön­ce­ki haf­ta­lar­dan çok uzak­tay­dı. Tem­po ya­pa­mı­yor­du, Meh­met Yıl­dız bü­tün top­la­rı ezi­yor­du, or­ta sa­ha üret­ken de­ğil­di. Ama G.Bir­li­ği’nin ma­çın ba­şın­da­ki tem­po­su ve is­te­ği kal­ma­mış­tı. 61.da­ki­ka­da Mo­ham­med Ali ha­re­ket ha­lin­de­ki to­pa uzak­tan çok şık vur­du. Ka­le­ci Re­cep to­pu ağ­lar­da gö­re­bil­di. Bu gol gü­zel ol­du­ğu ka­dar da, li­der­li­ği ilan eden bir gol­dü. Si­vas dün iyi fut­bol oy­na­ma­dı, ya­ni ön­ce­ki haf­ta­lar­da­ki for­mun­dan çok uzak­tı. Ama uzak­tan atı­lan iki şık gol­le, kol­tuk­ta kal­ma­sı­nı bil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT