BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Sivas tarih yazdı 2-1

Sivas tarih yazdı 2-1

Genç­ler­bir­li­ği’ni An­ka­ra’da 2-1 ye­nen Yi­ği­do­lar, üst üs­te 2. de­fa li­gin ilk ya­rı­sı­nı li­der bi­ti­re­rek Turk­cell Sü­per Lig ta­ri­hi­ne geç­tiGenç­ler­bir­li­ği’ni An­ka­ra’da 2-1 ye­nen Yi­ği­do­lar, üst üs­te 2. de­fa li­gin ilk ya­rı­sı­nı li­der bi­ti­re­rek Turk­cell Sü­per Lig ta­ri­hi­ne geç­ti SİVAS’TAN İKİ NEFİS GOL Si­vass­por, G.Bir­li­ği’ni 2-1 mağ­lup ede­rek, li­gin ilk ya­rı­sı­nı zir­ve­de ta­mam­la­dı. 5. da­ki­ka­da Pet­ko­viç, Ka­he’yi ye­re in­dir­di an­cak ha­kem Hü­se­yin Gö­çek de­vam de­di. 10’da Dji­te, Pet­ko­viç’i geç­ti Bi­li­ca to­pu çiz­gi­den çı­kar­dı. 32’de Ka­he’nin şu­tu üst di­rek­ten dö­ner­ken, Si­vas 37’de Mu­sa’nın mü­kem­mel go­lüy­le 1-0 öne geç­ti. 45’te Dji­te kar­şı­lık ver­di ve ilk ya­rı 1-1 bit­ti. 61’de G.Bir­li­ği de­fan­sı­nın uzak­laş­tı­ra­ma­dı­ğı to­pu önün­de bu­lan Mo­ha­med Ali Kur­tu­luş, mü­kem­mel bir vu­ruş­la ma­çın sko­ru­nu ta­yin et­ti: 1-2. UYGUN’U KIZDIRDILAR Ma­çın bi­ti­min­den son­ra Bü­lent Uy­gun’un kı­zı­nın so­yun­ma oda­sı­na gir­me­si­ne en­gel olan sta­dın özel gü­ven­lik gö­rev­li­le­riy­le Bü­lent Uy­gun ara­sın­da tar­tış­ma çık­tı. Kı­zı­nın içe­ri­ye alın­ma­ma­sı ve dö­vül­dü­ğü­nün ile­til­me­si üze­ri­ne Uy­gun’un, gö­rev­li­ler­le söz­lü tar­tış­ma­ya gir­di­ği, ba­zı­la­rıy­la da yum­ruk­laş­tı­ğı id­di­a edil­di. Em­ni­yet gö­rev­li­le­ri, ola­ya ka­rı­şan özel gü­ven­lik gö­rev­li­si­ni gö­zal­tı­na al­dı. G.Bir­li­ği-Si­vas ma­çı­nı, ra­hat­sız­lı­ğı se­be­biy­le sa­ha­lar­dan uzak ka­lan Ümit Özat da iz­le­di. > En­gin KO­CA­BI­YIK-An­ka­ra (İHA) Ankara 19 Mayıs Stadı, 21 Aralık 2008 >> G.BİRLİĞİ1 Recep 5 Emre 6 Addo 4 Traore 4 Hakan 6 Mehmet Nas 6 Troisi 6 Kerem 5 Soner 5 (K. Akbaba dk.75) 4 Kahe 5 Djite 6 Ramazan Efe Koray Uğur Engin Seçkin T.D. Samet Aybaba >> SİVAS 2 Petkoviç 6 Abdurrahman 6 Bilica 7 Sedat 6 Hayrettin 6 Musa 7 Sylla 5 (Onur dk.46) 6 Mohammed Ali 6 (Diallo dk.82) ? Sezer 6 (İbrahim dk.64) 5 Mehmet Yıldız 6 Tum 6 Akın Murat Faruk Muhammet T.D. Bülent Uygun GOLLER: Musa (dk.37), Djite (dk.45), Mohammed Ali (dk.61) HAKEMLER: Hseyin Göçek, Tarık Ongun, Süleyman Özay
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT