BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Büyük devlet adamı Tayyar Mehmed Paşa

Büyük devlet adamı Tayyar Mehmed Paşa

Sultan IV. Murad Han, 1638’de, İran’ın işgal ettiği Bağdad Kalesini muhasaraya aldı... Sadrazam Tayyar Mehmed Paşa, ön saflarda yalın kılıç kahramanca çarpışıyordu!..Tay­yar Meh­med Pa­şa, Sul­tan Dör­dün­cü Mu­rad dev­ri Os­man­lı sad­râ­zam­la­rın­dan­dır. Na­suh Pa­şa ket­hü­dâ­lı­ğın­dan ye­ti­şe­rek Bağ­dat Mu­hâ­sa­ra­sın­da Sa­fe­vî­ler ta­ra­fın­dan şe­hit edi­len (1625) Uçar Mus­ta­fa Pa­şa­nın oğ­lu­dur... “SAB­RO­LU­NA SUL­TA­NIM!..” Tay­yar Meh­med Pa­şa, çe­şit­li gö­rev­ler­de bu­lun­duk­tan son­ra, ve­zir pâ­ye­siy­le Di­yar­ba­kır Bey­ler­be­yi ol­du. Aba­za is­yâ­nın­da, onun­la be­râ­ber ol­muş gi­bi gö­rü­ne­rek Aba­za’nın Kay­se­ri Har­bin­de mağ­lup ol­ma­sı­nı te­min et­ti. Dör­dün­cü Mu­rad Ha­nın Bağ­dat Se­fe­ri­ne çık­tı­ğı sı­ra­da Mu­sul ta­raf­la­rı­nın mu­hâ­fa­za­sıy­la gö­rev­liy­di. Sad­râ­zam Bay­ram Pa­şa­nın ve­fa­tıy­la, or­du­ya dâ­vet olu­na­rak ve­zir-i âzam tâ­yin edil­di. Sul­tan IV. Mu­rad Han, 1638 se­ne­si ekim ayın­da, da­ha ön­ce­den İran’ın iş­gal et­ti­ği Bağ­dad Ka­le­si­ni mu­ha­sa­ra et­ti... Bir gün Dic­le ke­na­rın­da iken; “Bağ­dad’ı fet­het­me­den İmam-ı azam haz­ret­le­ri­nin tür­be­si­ni zi­ya­ret et­mek­ten uta­nı­rım” di­yor­du. Her ak­şam si­per­le­ri ge­zi­yor ve as­ke­rin mo­ra­li­ni tak­vi­ye edi­yor­du. Hen­dek­ler dol­muş, ka­le du­var­la­rı bir­çok yer­den yı­kıl­mış olup yü­rü­yüş za­ma­nı gel­di­ği hal­de ya­pıl­mı­yor­du... Mu­ha­sa­ra­nın 37’nci gü­nü Ve­zir-i aza­mı hu­zu­ru­na ça­ğı­rıp ni­çin ni­ha­i hü­cu­mun ya­pıl­ma­dı­ğı­nı sor­du. Ve­zir-i azam Tay­yar Meh­med Pa­şa tec­rü­be­li bir dev­let ada­mıy­dı. Pa­di­şa­hı sa­kin­leş­ti­re­cek söz­ler söy­le­di: “Sul­ta­nım sab­ro­lu­na... So­nun­da şe­hir fet­ho­lu­na­cak, ta­ar­ru­za az bir za­man var­dır. As­ke­ri ace­le ile kır­dır­ma­ya­lım...” Pa­di­şah tek­rar; “Se­nin na­mın, di­la­ver­li­ğin ve şe­ca­atin bu mu­dur? Te­hi­rin ma­na­sı ne­dir?” di­ye so­run­ca Ve­zir-i azam; “Ben ca­nı­mı Pa­di­şa­ha fe­da et­mi­şim. Bu ha­kîr öl­mek­le bir şey ol­maz. Al­la­hü teâ­lâ ka­le­yi bi­ze ih­san ey­le­sin” de­di ve er­te­si gün ka­le­ye hü­cu­ma kal­kı­şıl­dı... “YÜZ KA­LE­YE DE­ĞER­DİN!” Ba­zı ku­le­ler ele ge­çi­ri­le­rek bay­rak di­kil­di. Tay­yar Meh­med Pa­şa, ön saf­lar­da ya­lın kı­lıç kah­ra­man­ca çar­pı­şa­rak as­ke­ri coş­tu­ru­yor­du... Ka­le düş­mek üze­rey­di. O an­da bir kur­şun Tay­yar Pa­şa’nın al­nı­na isa­bet et­ti ve ora­cık­ta şe­hit düş­tü... İmâm-ı azam haz­ret­le­ri­nin tür­be­si bah­çe­si­ne def­ne­dil­di... (23 Ara­lık 1638) Ted­bir­li, tem­kin­li, ce­sur ve de­ğer­li bir ku­man­dan olan Tay­yar Meh­med Pa­şa­nın ve­fâ­tı, Sul­tan Dör­dün­cü Mu­rad’ı çok mü­te­es­sir et­miş ve; “Ah Tay­yar, Bağ­dat Ka­le­si gi­bi yüz ka­le­ye de­ğer­din. Al­lah tak­si­râ­tı­nı af, Cen­net’te rû­hu­nu nû­ra gark ey­le­ye” söz­le­riy­le hak­kın­da ha­yır du­â et­miş­tir...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT