BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kadın programları aile yapısına zarar veriyor

Kadın programları aile yapısına zarar veriyor

Türk toplum yapısını zedeleyen kadın programlarının televizyonlarda giderek çoğaldığını belirten Prof. Dr. Abdülkadir Çevik, “Bu programlar olumsuz içerikleriyle, izleyen çocukların ruh sağlığını kötü yönde etkiliyor” dedi.Gök­han Ka­ya AN­KA­RA Ma­li­ye­ti­nin ucuz ol­ma­sı se­be­biy­le te­le­viz­yon­lar­da yo­ğun ola­rak boy gös­te­ren ka­dın prog­ram­la­rı­nın Türk ai­le ya­pı­sı­na ve ai­le­le­rin en önem­li özel­li­ği olan mah­re­mi­ye­te za­rar ver­di­ği­ni be­lir­ten. An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Psi­ki­yat­ri Ana­bi­lim Da­lı Baş­ka­nı Prof. Dr. Ab­dül­ka­dir Çe­vik, “Ön­ce­den kol kı­rı­lır yen için­de ka­lır­dı. Şim­di­ler­de ka­dın prog­ram­la­rı se­be­biy­le ai­le­le­rin bir bir mah­re­mi­yet­le­ri göz­ler önü­ne se­ri­li­yor. Bu du­rum hem Türk ai­le ya­pı­sı­nı hem de bu prog­ram­la­rı ai­le­le­ri se­be­biy­le iz­le­mek zo­run­da ka­lan ço­cuk­la­rın ruh sağ­lı­ğı­nı olum­suz et­ki­li­yor” de­di. Aİ­LELERİMİZ BÖY­LE DE­ĞİL Olum­suz ör­nek oluş­tu­ra­bi­le­cek ba­zı prog­ram­la­ra sı­nır­la­ma­lar ge­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifa­de eden Prof. Dr. Çe­vik, bu prog­ram­la­rı su­nan ki­şi­le­rin ise olum­lu yön­de cid­di me­saj­lar ve­re­bi­len eği­tim­li ki­şi­ler ol­ma­sı­nın da­ha doğ­ru ola­ca­ğı­nı di­le ge­tir­di. Ka­dın prog­ram­la­rın­da­ki ya­şa­nan olum­suz gö­rün­tü ve dav­ra­nış­la­rın ço­cuk­la­rı et­ki al­tın­da bı­rak­tı­ğı­nı ve bu prog­ram­la­rı iz­le­yen ço­cuk­la­rın san­ki Türk ai­le ya­pı­sı da böy­ley­miş gi­bi al­gı­la­ya­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­yan Prof. Dr. Çe­vik, bu prog­ram­la­ra akıl­lı işa­ret­ler­den olan (13+) ‘13 yaş ve üze­ri için uy­gun­dur’ işa­re­ti gi­bi bir uya­rı da ya­pı­la­rak olum­suz et­ki­le­rin en aza in­di­ri­le­bi­le­ce­ği tek­li­fin­de bu­lun­du. Ay­rı­ca uz­man­lar bu prog­ram­la­rı iz­le­yen ço­cuk­la­rın iler­le­yen yıl­lar­da ya­pa­cak­la­rı ev­li­lik­le­ri­ yü­rüt­me ko­nu­sun­da zor­luk çe­ke­bi­le­cek­le­ri­ni de be­lir­ti­yor­lar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT