BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fenerbahçe Vapuru, Rahmi Koç Müzesi’nde sergilenecek

Fenerbahçe Vapuru, Rahmi Koç Müzesi’nde sergilenecek

İs­tan­bul’da 1953 yı­lın­dan bu ya­na fa­ali­yet gös­te­ren “Fe­ner­bah­çe Va­pu­ru”, bun­dan son­ra Rah­mi Koç Mü­ze­si’nde ser­gi­le­ne­cek.PROTOKOL İMZALADILAR Fenerbahçe va­pu­runun Koç Mü­zesi’ne dev­ri­ ile ilgili pro­to­ko­l, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş ile Koç Holding Onursal Başkanı Rah­mi Koç tarafından im­za­lan­dı. 55 yıldır yolcu taşıyan vapur, artık Hasköy’de ziyaretçileri ağırlayacak. İS­TAN­BUL İs­tan­bul’da 1953 yı­lın­dan bu ya­na fa­ali­yet gös­te­ren “Fe­ner­bah­çe Va­pu­ru”, bun­dan son­ra Rah­mi Koç Mü­ze­si’nde ser­gi­le­ne­cek. Ka­ba­taş İs­ke­le­si’nde­ki Fe­ner­bah­çe Va­pu­ru’nda dü­zen­le­nen tö­ren­de ko­nu­şan İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, bu­gün ta­ri­he ta­nık­lık et­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek, kent­le­rin, me­de­ni­yet­le­rin ye­şer­di­ği ve doğ­du­ğu yer­ler ol­du­ğu­nu söy­le­di. Rah­mi Koç Mü­ze­si’nde ser­gi­len­me­ye baş­la­ya­cak “Fe­ner­bah­çe Va­pu­ru”nun her par­ça­sı­nın ori­ji­nal ol­du­ğu­nu be­lir­ten Top­baş, İs­tan­bul’un kül­tü­rel bir mi­ra­sı olan va­pu­run ar­tık mü­ze­de ya­şa­tı­la­ca­ğı­nı ak­tar­dı. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Top­baş, Ra­mi Kış­la­sı, Şe­hir Mü­ze­si ve Kent Kül­tür Ha­zi­ne­si’nin ta­sa­rım ça­lış­ma­la­rı­nın de­vam et­ti­ği­ni söy­le­di. Koç Hol­ding Onur­sal Baş­ka­nı Rah­mi Koç da ge­mi­le­rin de in­san­lar gi­bi ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Koç, “Fe­ner­bah­çe Va­pu­ru”nun bun­dan son­ra mü­ze­nin Has­köy Ter­sa­ne­si’nde ta­ri­hi Ulu­ça­li­re­is De­ni­zal­tı­sı ile zi­ya­ret­çi­le­ri ağır­la­ya­ca­ğı­nı di­le ge­tir­di. Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş ile Rah­mi Koç, va­pu­run mü­ze­ye dev­ri­ne iliş­kin pro­to­ko­lü im­za­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT