BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > El emeği meslekler yok oluyor

El emeği meslekler yok oluyor

Geç­miş dö­nem­ler­de re­vaç­ta olan ama bu­gün kay­bol­ma­ya yüz tu­tan meslekler arasında ba­kır­cı­lık, ka­lay­cı­lık ve kun­du­ra­cı­lı­k gibi 90 civarında mes­lek bu­lu­nu­yor.> Ha­ber Mer­ke­zi AN­KA­RA Ge­li­şen tek­no­lo­ji ve bu­na bağ­lı ola­rak se­ri üre­tim ya­pan fab­ri­ka­lar­la re­ka­bet ede­me­me, çı­rak bu­la­ma­ma, el ya­pı­mı ürün­le­re müş­te­ri bu­lu­na­ma­ma­sı el eme­ği mes­lek­le­rin yok ol­ma­sı­na ze­min ha­zır­lı­yor. Uz­man­lar ise yak­la­şık 90 adet mes­lek ko­lu­nun çe­şit­li se­bep­ler­le yok ol­du­ğu­nu ve­ya yok ol­may­la kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı­nı ifa­de edi­yor. Kay­bo­lan mes­lek­ler ara­sın­da Ba­kır­cı­lık ba­şı çe­ken­ler ara­sın­da gös­te­ri­li­yor. Çok de­ğil bun­dan 30 se­ne ön­ce­si­ne ka­dar Türk hal­kı­nın mut­fa­ğın­da yer alan ba­kır mal­ze­me­ler şim­di­ler­de ev­le­rin sa­lon­la­rın­da bir süs eş­ya­sı ola­rak ye­ri­ni al­mış gö­rü­nü­yor. Ba­kır kul­la­nı­mı­na bağ­lı ola­rak var­lı­ğı­nı sür­dür­me­ye ça­lı­şan ka­lay­cı­lık mes­le­ği de yok ol­mak üze­re. Hız­la ge­li­şen tek­no­lo­ji se­be­biy­le ayak­ka­bı üre­ti­mi­nin fab­ri­kas­yon ya­pıl­ma­sı ve ucuz fi­yat­lar­la pi­ya­sa­ya sü­rül­me­si kun­du­ra­cı­lık mes­le­ği­nin so­nu­nu ge­tir­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99637
  % -0.04
 • 5.3162
  % -0.29
 • 6.0382
  % -0.3
 • 6.8949
  % -0.34
 • 219.914
  % -0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT