BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Res­sam ka­dın­lar­dan Meh­met­çiğe des­tek

Res­sam ka­dın­lar­dan Meh­met­çiğe des­tek

Meh­met­çik Vak­fı’na des­tek ver­mek için bir grup res­sam ka­dın ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan 82 par­ça re­sim tab­lo­su­nun bu­lun­du­ğu ser­gi, Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül’ün ka­tıl­dı­ğı bir or­ga­ni­zas­yon­la açıl­dı.> Ah­met To­pal AN­KA­RA Meh­met­çik Vak­fı’na des­tek ver­mek için bir grup res­sam ka­dın ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan 82 par­ça re­sim tab­lo­su­nun bu­lun­du­ğu ser­gi, Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül’ün ka­tıl­dı­ğı bir or­ga­ni­zas­yon­la açıl­dı. Des­tek için te­şek­kür eden Ba­kan Gö­nül, “Meh­met­çik Vak­fı’na yar­dı­mın öne­mi­ni hal­kı­mız her ge­çen gün bi­raz da­ha an­lı­yor” de­di. Tab­lo­la­rın sa­tı­şa su­nu­la­ca­ğı­nı be­lir­ten eğit­men Ya­se­min Kars­lı­oğ­lu, el­de edi­len ge­li­rin vak­fa ba­ğış­la­na­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. Kar­tal­lar Grup İş Mer­ke­zi’nde­ki ser­gi, 27 Ara­lık’a ka­dar açık ola­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT