BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İs­tan­bul’da 88 ta­ri­hî eser res­to­re edi­le­cek

İs­tan­bul’da 88 ta­ri­hî eser res­to­re edi­le­cek

İs­tan­bul 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti pro­je­si kap­sa­mın­da ça­lış­ma­la­ra hız ve­ril­di. Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü 88 ta­ri­hî ese­ri res­to­ras­yon kap­sa­mı­na al­dı.> Şük­ran Ka­ban AN­KA­RA İs­tan­bul 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti pro­je­si kap­sa­mın­da ça­lış­ma­la­ra hız ve­ril­di. Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü 88 ta­ri­hî ese­ri res­to­ras­yon kap­sa­mı­na al­dı. Res­to­re edi­le­cek yer­ler ara­sın­da 400 yıl son­ra ilk de­fa res­to­ras­yon yü­zü gö­re­cek olan Sü­ley­ma­ni­ye Ca­mii ile Mı­sır çar­şı­sı da yer alı­yor. Yi­ne Nu­ruos­ma­ni­ye, Va­li­de Sul­tan, Fa­tih Ca­mi­i, Ya­vuz Sul­tan Se­lim Ca­mii gi­bi önem­li eser­ler şan­ti­ye hâ­lin­de ona­rı­mı ya­pı­lı­yor. Bu ca­mi­le­rin ta­ma­mı bi­lim ku­rul­la­rı ta­ra­fın­dan in­ce­le­ne­rek adım adım res­to­re edi­li­yor. Ça­lış­ma­lar çer­çe­ve­sin­de Top­ka­pı Sa­ra­yı ve Gül­ha­ne Par­kı’nı çev­re­le­yen Su­ru Sul­ta­ni’de de iyi­leş­tir­me ya­pı­la­cak. Gül­ha­ne Par­kı’nda tes­cil­li PTT bi­na­sı dı­şın­da­ki bi­na­la­rın tü­mü yı­kı­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT