BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Özür ne de­mek?

Özür ne de­mek?

Av­ru­pa Bir­li­ği ge­çen haf­ta yal­nız Ya­hu­di ve Ru­an­da kat­li­am­la­rı­nı soy­kı­rım ka­bûl eden bir ya­sa ya­yın­la­dı. Rus­la­rın İkin­ci Ci­han Sa­va­şı’nda Po­lon­ya su­bay ve ast­su­bay­la­rı­nı or­ma­na gö­tü­rüp el­le­ri ar­ka­la­rın­da bağ­lı hal­de is­tis­na­sız 7000’ini mit­ral­yöz ate­şiy­le öl­dür­me­si, Po­lon­ya’nın ıs­ra­rı­na rağ­men soy­kı­rım ka­bûl edil­me­di.Av­ru­pa Bir­li­ği ge­çen haf­ta yal­nız Ya­hu­di ve Ru­an­da kat­li­am­la­rı­nı soy­kı­rım ka­bûl eden bir ya­sa ya­yın­la­dı. Rus­la­rın İkin­ci Ci­han Sa­va­şı’nda Po­lon­ya su­bay ve ast­su­bay­la­rı­nı or­ma­na gö­tü­rüp el­le­ri ar­ka­la­rın­da bağ­lı hal­de is­tis­na­sız 7000’ini mit­ral­yöz ate­şiy­le öl­dür­me­si, Po­lon­ya’nın ıs­ra­rı­na rağ­men soy­kı­rım ka­bûl edil­me­di. 1915’te Er­me­ni­le­ri biz, Ber­lin ge­nel­kur­ma­yı­nın tav­si­ye­si üze­ri­ne im­pa­ra­tor­lu­ğu­mu­zun Bey­rut, Şam, Bağ­dad eya­let­le­ri gi­bi Do­ğu ve Or­ta Ana­do­lu’dan da­ha şen­lik­li böl­ge­le­ri­ne gö­tür­dük. Tür­ki­ye va­tan­da­şı Er­me­ni­ler, er­kek­le­ri si­lâh al­tın­da bu­lu­nan köy­le­ri, hat­ta Van gi­bi eya­let mer­ke­zi­mi­zi ba­sa­rak yüz bin­ler­ce Kürt’ü, ka­dın, ço­cuk, ih­ti­ya­rı iş­ken­ce­le­rin en al­çak­ça­la­rı ile öl­dür­dü­ler. İki ko­lor­du­su­nu buz­la­ra göm­müş Üçün­cü Or­du­muz, Rus­la­rın kar­şı­sın­da ge­ri çe­ki­lir­ken, ar­ka­dan vur­du­lar. Müt­te­fi­ki­miz Ber­lin Ge­nel­kur­ma­yı, biz­den, hâ­len ve muh­te­mel sa­vaş alan­la­rın­da­ki Er­me­ni­le­ri gü­ney eya­let­le­ri­mi­ze sür­me­mi­zi is­te­di. (Baş­ku­man­dan ve­ki­li En­ver Pa­şa’nın ge­nel­kur­may baş­ka­nı za­ten ün­lü bir Al­man ge­ne­ra­li idi ve Ber­lin’le ha­ber­le­şe­rek iki müt­te­fi­ki ko­or­di­ne edi­yor­du). Er­me­ni­le­ri bin yıl­lık yer­le­rin­den yurt­la­rın­dan et­ti­ği­miz (ai­le fert­le­ri sür­gün­de bi­ri­bi­rin­den ay­rıl­ma­dı), yol­da Kürt aşi­ret sü­va­ri­le­ri­nin in­ti­kam duy­gu­la­rın­dan ko­ru­ya­ma­dı­ğı­mız için üz­gü­nüz. Ama özür di­le­mek ne de­mek? Her dev­let is­yan ha­lin­de­ki, dev­le­ti­ne si­lâh çek­miş, va­tan­daş­la­rı­nı öl­dür­müş teb’ası­na ne ya­par­sa, biz de öy­le yap­tık. Zi­yâ Gö­kalp’in de­di­ği gi­bi bir mu­ka­ate­le (kar­şı­lık­lı bi­ri­bi­ri­ni öl­dür­me) ola­yı­dır. Kal­dı ki Er­me­ni­ler, 1915’ten son­ra da çok Türk ka­nı dök­tü­ler. Baş­ba­kan­la­rı­mı­zı, bü­yü­kel­çi­le­ri­mi­zi öl­dür­dü­ler. Da­ha bir­kaç yıl ön­ce Aze­rî­le­ri kit­le ha­lin­de ke­sip biç­ti­ler. Kı­sa ke­se­yim: Sa­yın ay­dın­la­rı­mız bir tep­ki­yi vur­gu­la­mak is­te­di­ler ama, yap­tık­la­rı iş, Er­me­ni­ler­de aley­hi­mi­ze kul­la­nı­la­cak­tır, şüp­he­niz ol­ma­sın!.. Kal­dı ki, ta­rih il­mi­nin ger­çek­le­ri­ne ay­kı­rı­dır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT