BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Nasıl bir diyet ?

Nasıl bir diyet ?

Bir za­yıf­la­ma prog­ra­mı­na da­hil ol­ma­dan ön­ce, aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı so­run. Eğer so­ru­la­rın ta­ma­mı­na da ‘evet’ di­ye­bi­li­yor­sa­nız, o za­man o prog­ram uy­gu­la­ma­ya de­ğer ola­bi­lir.* Prog­ram bütün be­sin grup­la­rın­ı ihtiva ediyor mu? “-Eğer bir za­yıf­la­ma prog­ra­mı her­han­gi bir be­sin gru­bu­nu (ta­hıl, mey­ve, seb­ze, süt ürün­ler vb.) lis­te dı­şı bı­ra­kı­yor­sa, o za­man ih­ti­ya­cı­nız olan vi­ta­min ve mi­ne­ral­le­rin bir kıs­mı­nı ala­ma­ma teh­li­ke­siy­le kar­şı kar­şı­ya­sı­nız de­mek­tir. Ay­rı­ca di­ye­ti­niz­de çe­şit­li­lik ol­ma­ma­sı de­mek, bu di­ye­ti uzun va­de­de yap­ma­nı­zın zor ola­ca­ğı an­la­mı­na da ge­lir. * Di­ye­tin si­ze ver­di­ği gün­lük ka­lo­ri mik­ta­rı ne­dir? “-Sağ­lık­lı bir di­yet­te ka­dın­la­rın al­ma­sı ge­re­ken gün­lük or­ta­la­ma ka­lo­ri mik­ta­rı 1400 ila 1600 ara­sın­da­dır. Al­dı­ğı­nız ka­lo­ri mik­ta­rı bu ra­kam­la­rın al­tı­na dü­şü­yor­sa, ye­te­rin­ce iyi bes­len­mi­yor ola­bi­lir­si­niz...” * Uy­gu­la­dı­ğı­nız prog­ram sev­di­ği­niz be­sin­le­ri de ihtiva ediyor mu? “-Ör­ne­ğin şe­ker ve yağ gi­bi be­sin­le­ri ta­ma­men lis­te dı­şı bı­ra­kan di­yet­le­ri uy­gu­la­ma­sı zor­dur. Haf­ta­da bir por­si­yon bi­le ol­sa sev­di­ği­niz bir be­si­ni yi­ye­bil­mek di­ye­ti­ni­zin de­vam­lı­lı­ğı açı­sın­dan sağ­lık­lı ola­cak­tır...” * Di­ye­ti­niz hayat sti­li­ni­ze ve büt­çe­ni­ze uy­gun mu? “-Ve­ri­len be­sin­le­rin hem ya­şam sti­li­ni­ze, hem de büt­çe­ni­ze uy­gun ol­ma­sı di­ye­tin de­vam­lı­lığı açı­sın­dan önem­li­dir. Ör­ne­ğin ça­lı­şan bir ki­şiy­se­niz ve öğ­le ye­mek­le­rin­de dı­şa­rı­da bu­la­ma­ya­ca­ğı­nız şey­ler ve­ri­li­yor­sa, di­ye­ti yap­ma­nız zor­la­şır...” * Uy­gu­la­dı­ğı­nız prog­ra­ma gün­lük ak­ti­vi­te­ler de da­hil edil­miş mi? “-Araş­tır­ma­lar açık­ça gös­te­ri­yor ki, gün­lük eg­zer­siz hem ki­lo ver­mek­te, hem de bu­nu ko­ru­mak­ta son de­re­ce et­ki­li. Eg­zer­siz yap­ma­dan ko­lay yol­dan ki­lo ver­me­ni­zi sağ­la­ya­ca­ğı­nı id­di­a eden prog­ram­lar gü­ve­ni­lir de­ğil­dir...” BUNLARA DİKKAT! * Sağ­lık­lı bir di­yet­le haf­ta­da bir ki­lo ve­re­bi­lir­si­niz. Bu ne­den­le hız­lı ki­lo ver­dir­di­ği­ni id­di­a eden di­yet­le­re iti­bar et­me­yin. Ya­vaş ya­vaş za­yıf­la­mak en sağ­lık­lı ve ka­lı­cı yol­dur. * Sağ­lık prob­lem­le­rin­den ötü­rü da­ha hız­lı ki­lo ver­me­si ge­re­ken­ler, bu­nu bir dok­tor gö­ze­ti­min­de ger­çek­leş­tir­me­li­dir. * Za­yıf­la­ma prog­ram­la­rı ne tür be­sin­ler­den ne ka­dar yen­me­si, ne ka­dar eg­zer­siz ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği ve duy­gu­lar­la ye­mek ara­sın­da­ki iliş­ki gi­bi ko­nu­la­ra de­ğin­me­li­dir. SAĞ­LIK OL­SUN Kulak yıkatmak öldürebilir! * Prof. Dr. Nu­ri Öz­gir­gin, “Ke­mo­te­ra­pi gö­ren kan­ser has­ta­la­rı, AIDS ve şe­ker has­ta­la­rı, dış ku­lak yo­lu­na mik­rop gir­me­si­ne kar­şı çok du­yar­lı­dır. Yı­ka­ma su­yu ile bu­ra­ya gi­re­cek an­ti­bi­yo­tik te­da­vi­si­ne di­renç gös­te­ren bak­te­ri­ler, has­ta­lık oluş­tu­rup ya­yıl­dı­ğı tak­dir­de ölüm­le so­nuç­la­na­bi­len prob­lem­ler çı­ka­ra­bi­li­yor” de­di. Öz­gir­gin, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Bu­şon te­miz­li­ği” ola­rak ad­lan­dı­rı­lan ku­lak yı­ka­ma iş­le­mi­nin, he­kim ta­ra­fın­dan öne­ril­me­di­ği sü­re­ce ya­pıl­ma­sı­nın doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Öz­gir­gin, bu sal­gı­nın, ku­lak­ta­ki mi­nik tit­rek tüy­ler sa­ye­sin­de dı­şa­rı­ya doğ­ru ya­vaş ya­vaş dış ku­lak yo­lun­dan ku­lak kep­çe­si­ne itil­di­ği­ni bil­dir­di. HABER HATTI Diş sağ­lı­ğın­da bir ilk! * Özel sağ­lık si­gor­ta­la­rı­nın kap­sa­ma­dı­ğı ağız ve diş sağ­lı­ğı hiz­me­ti Tür­ki­ye’de ilk kez po­li­cem.com ta­ra­fın­dan ha­ya­ta ge­çi­ri­li­yor... Po­li­cem.com bi­rey­sel müş­te­ri­le­ri­ne özel, sağ­lık si­gor­ta­la­rın­da bu­lun­ma­yan diş te­da­vi­le­ri­ni en uy­gun şartlar ile sun­ma­ya baş­la­dı. Ağız ve diş sağ­lı­ğı­na yö­ne­lik tüm hiz­met­le­ri için­de ba­rın­dı­ran diş sağ­lı­ğı plan­la­rın­dan sa­de­ce bi­ri­ni sa­tın ala­rak yüz­de 70’e va­ran ta­sar­ruf sağ­la­ya­bi­li­yor­su­nuz. Diş sağ­lı­ğı plan­la­rı ile mev­cut ve­ya ol­ma­sı muh­te­mel tüm diş ve çev­re do­ku­la­rı ile il­gi­li prob­lem­le­rin ko­ru­yu­cu ön­le­mi­ni alı­yor. Uz­man dok­tor­lar ta­ra­fın­dan ge­rek­li gö­rü­len tüm te­da­vi­le­rin ya­pıl­ma­sı için dü­zen­len­miş plan­lar için her­han­gi bir yaş sı­nı­rı bu­lun­mu­yor. İNCİ “-Şöh­ret ben­ce in­san şa­ka­sı, ona çok gü­ven­me­mek la­zım, bu­gün var ya­rın yok, al­da­nır­san, ka­pı­lır­san rüz­gâ­rı­na bo­ğu­lur­sun gi­der­sin. So­nuç­ta he­pi­miz bir gün öle­ce­ğiz, her şey iş­te o ka­dar ya­lan...” (...Gam­ze Öz­çe­lik / Oyun­cu) SİZ­DEN GE­LEN­LER FAT­MA NUR GON­CA So­ğuk An­ka­ra’nın sı­cak gün­le­rin­den bir ka­re... (...Ya­sin Gon­ca’nın al­bü­mü) Mesajınız - (...Or­duÜn­ye İh­las Ro­bot Ofi­si Ça­lı­şan­la­rı) SEV­Gİ­Lİ KI­ZI­MIZ Uzak­lar­da­ki bi­ri­cik kı­zı­mız Elif; Do­ğum gü­nü­nü kut­lar, her şe­yin gön­lün­ce ol­ma­sı­nı di­le­riz... Se­ni çok se­ven ai­len... (...Av­ni Atay’ın me­sa­jı) CA­NIM AR­KA­DA­ŞIM Elif’ci­ğim; ton­ton bir ni­ne ol­du­ğun­da,bah­çen­de­ki sal­la­nan san­dal­ye­ne otu­rup es­ki gün­le­ri­ne dal­dı­ğın­da ha­tır­la­mak is­te­di­ğin ka­dar gü­zel gün­ler se­nin­le ol­sun. Do­ğum gü­nün kut­lu ol­sun. (...E.D.Aba­cı­’nın me­sa­jı) Bİ­Rİ­CİK DOS­TUM Ha­yat­ta kim­se için ağ­lan­maz; Za­ten ağ­lan­ma­ya de­ğer in­san ağ­lat­maz! Eğer bir gün ağ­lar­san ba­şı­nı dik tut ki, Göz yaş­la­rın ağ­la­dı­ğın in­san ka­dar al­çal­ma­sın! (...Se­vim Sez­gi’nin me­sa­jı) MEH­MET ALİ KAH­RA­MAN Kah­ra­man ai­le­si­nin bi­ri­cik fe­da­isi... (...Me­ral Kah­ra­man’ın al­bü­mü) Tarifiniz - (...Sultan Adalı’nın damak tadı) BA­DEM KAP­LI TA­VUK MAL­ZE­ME­LER: * 400 gr. ta­vuk gö­ğüs eti * 1/2 su bar­da­ğı dö­vül­müş ba­dem * 1/3 su bar­da­ğı dö­vül­müş mı­sır gev­re­ği * 1 ye­mek ka­şı­ğı ku­ru may­da­noz * Tuz, sa­rım­sak to­zu * 3 ye­mek ka­şı­ğı yağ­sız süt HA­ZIR­LA­NI­ŞI: * Ta­vuk gö­ğüs­le­ri­ni par­mak ka­lın­lı­ğın­da di­lim­le­yin. De­rin bir kap­ta ba­dem, mı­sır gev­re­ği, tuz ve sa­rım­sak to­zu­nu ka­rış­tı­rın. Ta­vuk­la­rı ön­ce sü­te ba­tı­rıp da­ha son­ra ba­dem­li ka­rı­şı­mın için­de yu­var­la­yın. Ali­mün­yum fol­yo se­ril­miş fı­rın tep­si­si­ne yan ya­na di­zin. 200 de­re­ce ısı­tıl­mış fı­rın­da 10 da­ki­ka ka­dar pi­şi­rin. İç­le­ri­nin pi­şip piş­me­di­ği­ni kon­trol edip fı­rın­dan çı­ka­rın. Ya­nın­da süz­me yo­ğurt ile ser­vis ya­pın. * Dün­ya­nın ön­de ge­len koz­me­tik fir­ma­la­rın­dan Avon; yıl­ba­şı ge­ce­si ışıl­tı­nız­la cez­be­de­ce­ği­niz Foi­ling Aro­und Mak­yaj Ko­lek­si­yo­nu’nu sa­tı­şa su­nu­yor. Tır­nak ci­la­sı: Uzun sü­re ka­lı­cı, ay­na par­lak­lı­ğı­na sa­hip da­ya­nık­lı ul­tra par­lak tır­nak ci­la­sı. Du­dak par­la­tı­cı: Pı­rıl­tı­lı renk­ler, du­dak­la­rı­nı­za göz ka­maş­tı­ran bir ışıl­tı ka­tı­yor. Göz fa­rı: Işı­ğı yan­sı­tan yo­ğun renk­ler; şık, me­ta­lik bir pı­rıl­tı sağ­lar. Mas­ka­ra: Et­ki­le­yi­ci ba­kış­lar için kir­pik uç­la­rı­nı­za me­ta­lik pı­rıl­tı­lar ek­le­yin. Fon­dö­ten: Ay­dın­lık bir cilt gö­rü­nü­mü için iç içe geç­miş krem­si fon­dö­ten renk­le­ri ve ay­dın­la­tı­cı jel. Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT