BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bal­kan­lar­’dan kar ve soğuk gel­di!

Bal­kan­lar­’dan kar ve soğuk gel­di!

Hava sıcaklıkları bugünden itibaren 4 ila 6 derece birden düşecek. Türkiye kara teslim olacak...Tür­ki­ye, Bal­kan­lar üze­rin­den ge­len ye­ni bir so­ğuk ha­va­nın et­ki­si­ne gi­ri­yor. Ha­len Or­ta Ak­de­niz üze­rin­den ge­len ya­ğış­lı ha­va­nın et­ki­sin­de bu­lu­nan yurt ge­ne­lin­de bu­gün­den iti­ba­ren ha­va sı­cak­lık­la­rı 4 ila 6 de­re­ce bir­den dü­şe­cek. Yur­dun bü­yük bir bö­lü­mün­de ara­lık­lar­la de­vam ede­cek ya­ğış­lar sı­cak­lık­la­rın düş­me­siy­le bir­lik­te iç ve do­ğu böl­ge­ler­de kar­la ka­rı­şık yağ­mur ve kar ya­ğı­şı­na dö­nü­şe­cek. Ya­ğış­la­rın, bu­gün Ak­de­niz, İç Ana­do­lu’nun gü­ne­yi, Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu ile Do­ğu Ana­do­lu’nun gü­ney ve ba­tı­sın­da kuv­vet­li ola­ca­ğı tah­min edi­li­yor. Çar­şam­ba gü­nü ise Ka­ra­de­niz kı­yı ke­si­mi, Kı­yı Ege, Ak­de­niz kı­yı­la­rı ve Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu’nun ba­tı­sın­da yağ­mur ve sa­ğa­nak, iç ve do­ğu böl­ge­ler ile ge­ce sa­at­le­rin­den iti­ba­ren Mar­ma­ra’da kar şek­lin­de gö­rü­le­cek. Ya­ğış­la­rın cu­ma gü­nü yur­du terk et­me­si bek­le­ni­yor. HA­VA VE DE­NİZ ULA­ŞI­MI AK­SA­DI Bu ara­da ya­ğış­lı ve so­ğuk ha­va şart­la­rı ha­ya­tı olum­suz et­ki­le­me­ye de­vam edi­yor. Kar ya­ğı­şı se­be­biy­le Türk Ha­va Yol­la­rı’nın İs­tan­bul-Si­vas uçak se­fer­le­ri kar­şı­lık­lı ola­rak ip­tal edi­lir­ken, Mar­ma­ra De­ni­zi’nde et­ki­li olan şid­det­li fır­tı­na, de­niz ula­şı­mı­nı ak­sat­tı. İs­tan­bul De­niz Oto­büs­le­ri AŞ., Ban­dır­ma-Ye­ni­ka­pı ara­sın­da­ki ba­zı fe­ri­bot ve de­niz oto­bü­sü se­fer­le­ri ip­tal edil­di. Fır­tı­na­ya ya­ka­lanan 5 adet ya­ban­cı bay­rak­lı ge­mi Ka­pı­dağ Ya­rı­ma­da­sı ve Kar­şı­ya­ka Li­ma­nı’na sı­ğın­dı. Ban­dır­ma’da ise bir ba­lık­çı tek­ne­si bat­tı. Uzun za­man­dır ba­har ha­va­sı ya­şa­yan An­tal­ya da ya­ğış­lı ha­va­dan na­si­bi­ni al­dı. Ga­ze­te­ci­ler de do­nan göl üze­rin­de ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­tir­di. Habercilerin UZUNGÖL keyfi Trab­zon’un önem­li tu­rizm mer­kez­le­rin­den bi­ri olan Çay­ka­ra il­çe­si­ne bağ­lı Uzun­göl don­du­ru­cu so­ğuk­lar se­be­biy­le buz tut­tu. Gö­lün buz tut­ma­sın­dan fay­da­la­nan ha­ber­ci­ler bu anı fotoğraf makineleriyle ölüm­süz­leş­tir­di. Ziyaretçiler her yıl so­ğuk­lar ne­de­niy­le buz tu­tan Uzun­göl’de gez­me im­ka­nı bu­lu­yor. KAYAK MERKEZLERİ BAYRAM EDİYOR Kar ya­ğış­la­rı ka­yak mer­kez­le­ri­nin yü­zü­nü gül­dür­dü. Kar ka­lın­lı­ğı Ulu­dağ’da 35 san­ti­met­re, Bo­lu Kar­tal­ka­ya’da 30 san­ti­met­re olur­ken, Ko­ca­eli’nin kış spor­la­rı mer­ke­zi Kar­te­pe’de 50 san­ti­met­re­ye ulaş­tı. Kay­se­ri’de ise Er­ci­yes Kar Kap­lan­la­rı Der­ne­ği ve Spor Ku­lü­bü üye­le­ri, Er­ci­yes Da­ğı’nda kar ban­yo­su ya­pa­rak se­zo­nun açı­lı­şı­nı yap­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT