BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Güneye çamur yağdı

Güneye çamur yağdı

Ada­na, Mer­sin, Os­ma­ni­ye ve Ha­tay’da va­tan­daş­lar gü­ne sür­priz­le baş­la­dı. Do­ğu Ak­de­niz’de Af­ri­ka üze­rin­den ge­len ­fır­tı­na­lar­dan kay­nak­lı toz, ya­ğış­la bir­lik­te ça­mu­ra dö­nüş­tü.> ADA­NA Ada­na, Mer­sin, Os­ma­ni­ye ve Ha­tay’da va­tan­daş­lar gü­ne sür­priz­le baş­la­dı. Do­ğu Ak­de­niz’de Af­ri­ka üze­rin­den ge­len ­fır­tı­na­lar­dan kay­nak­lı toz, ya­ğış­la bir­lik­te ça­mu­ra dö­nüş­tü. Sa­bah iş­le­ri­ne git­mek üze­re araç­la­rı­na yö­ne­len sü­rü­cü­ler ça­mur­la kap­lı araç­la­rın şaş­kın­lı­ğı­nı ya­şa­dı. Ha­tay’ın İs­ken­de­run il­çe­sin­de de hı­zı sa­at­te 60 ki­lo­met­re­yi bu­lan fır­tı­na ne­de­niy­le, Ka­ra­hü­se­yin­li kö­yü il­köğ­re­tim oku­lu­nun ça­tı­sı uç­tu. Okul­da eği­ti­me bir gün sü­rey­le ara ve­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT