BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Aleviler cami yakmaz -1-

Aleviler cami yakmaz -1-

Çok teh­li­ke­li bir oyun usul­dan usu­la tez­gâh­la­nı­yor. İs­tan­bul’da bir­den­bi­re ca­mi­ler ya­kıl­ma­ya baş­lan­dı. Sa­yı şim­di­lik on­lar­la ifa­de edi­li­yor. İn­şal­lah ora­da ka­lır. Şa­yet bir yer­ler bö­lü­cü ör­gü­tü bi­tir­me ka­ra­rı al­dıy­sa o yer­ler eş za­man­lı ola­rak Sün­ni-Ale­vi ça­tış­ma ka­ra­rı da al­mış de­mek­tir. ASA­LA bi­tin­ce PKK baş­la­mış­tı.Çok teh­li­ke­li bir oyun usul­dan usu­la tez­gâh­la­nı­yor. İs­tan­bul’da bir­den­bi­re ca­mi­ler ya­kıl­ma­ya baş­lan­dı. Sa­yı şim­di­lik on­lar­la ifa­de edi­li­yor. İn­şal­lah ora­da ka­lır. Şa­yet bir yer­ler bö­lü­cü ör­gü­tü bi­tir­me ka­ra­rı al­dıy­sa o yer­ler eş za­man­lı ola­rak Sün­ni-Ale­vi ça­tış­ma ka­ra­rı da al­mış de­mek­tir. ASA­LA bi­tin­ce PKK baş­la­mış­tı. Em­per­ya­lizm, ön­ce ce­mev­le­ri­ni gün­de­me ta­şı­dı, onun et­ra­fın­da çok­ça tar­tış­ma­lar mey­da­na gel­di. Son­ra bu ca­mi yak­ma­lar baş­la­dı. Em­po­ze edil­mek is­te­nen man­tık şu­dur: Ale­vi­le­re ce­mev­le­ri et­ra­fın­da odak­la­nan bir di­zi is­tek­le­ri ve­ril­me­yin­ce on­lar da ca­mi­le­ri ya­kı­yor­lar. Bu tak­ma man­tık Sün­ni­le­re ta­kıl­mak is­ten­mek­te. Em­per­ya­lizm avu­cu­nu ya­lar. Tür­ki­ye’de ne Ale­vi ca­mi ya­kar ve ne de Sün­ni böy­le bir ah­mak­lı­ğa ka­nar. Oy­na­nan oyun tüy­ler ür­per­ti­ci­dir. Bu bir teh­dit. Göz­da­ğı. Kor­kut­ma. Bir yer­le­re me­saj ve­ri­li­yor. İş­te bu nok­ta­da Sün­ni ile Ale­vi el ele tu­tuş­ma­lı, gö­nül gö­nü­le ver­me­li. İs­la­mi­yet hem Sün­ni­nin hem Ale­vi­nin­dir. Ca­mi hem Sün­ni­nin hem Ale­vi­nin­dir. Ce­me­vi de bir va­tan­da­şın bir ka­fe gi­bi gi­dip çay içe­bi­le­ce­ği, soh­bet ede­ce­ği ra­hat­lık­ta top­lu­ma açık bir yer ol­ma­lı­dır. Ale­vi­lik bir din de­ğil. Ale­vi­lik Haz­re­ti Ali ve Eh­li­beyt sev­gi­si bas­kın İs­lam içi bir akım­dır. Ale­vi­li­ğin di­nî hü­vi­ye­ti­nin yo­ğun­laş­ma­sı Tek­ke ve Za­vi­ye­ler ka­nu­nuy­la ça­tı­şır. Bir­ta­kım si­ya­set­çi­ler, bir­kaç oy uğ­ru­na mil­le­tin inanç yek­pa­re­li­ği ile oy­na­mak­ta­lar. Ale­vi­lik üs­te­lik ken­di için­de bir­çok par­ça­la­ra ay­rıl­mış du­rum­da. Sün­ni­le­re mu­sal­lat sö­mü­rü­cü şar­la­tan­lar ol­du­ğu gi­bi Ale­vi­le­re mu­sal­lat şar­la­tan­lar da var. Ale­vi kar­deş­le­ri­miz em­per­ya­liz­min oyu­nu­na dik­kat et­me­li. PKK’nın step­ne­si ola­rak kul­lan­mak is­ti­yor­lar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT