BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sanko ve Avnet ortak oldu

Sanko ve Avnet ortak oldu

San­ko Hol­ding, Phoe­nix mer­kez­li Av­net Inc. (NYSE:AVT) ile Tür­ki­ye’de or­tak­lık an­laş­ma­sı im­za­la­dı­ğı­nı açık­la­dı.San­ko Hol­ding, Phoe­nix mer­kez­li Av­net Inc. (NYSE:AVT) ile Tür­ki­ye’de or­tak­lık an­laş­ma­sı im­za­la­dı­ğı­nı açık­la­dı. An­laş­ma­ya gö­re, San­ko Hol­ding gru­bu­nun şir­ke­ti Ako­ra Tek­no­lo­ji A.Ş.’nin (Ako­ra) fa­ali­yet­le­ri­ni kap­sa­ya­cak olan or­tak ku­ru­lu­şun, Tür­ki­ye‘nin en bü­yük Kat­ma De­ğer­li Dis­tri­bü­tö­rü ola­ca­ğı be­lir­til­di. 2001 yı­lın­da ku­ru­lan Ako­ra, Tür­ki­ye ça­pın­da yak­la­şık 3 bin ba­yi­si­ne su­nu­cu, bel­lek, iş is­tas­yo­nu ve bil­gi­sa­yar par­ça­la­rı da­ğı­tı­mı ya­pı­yor. Or­tak­lık sü­re­ci­nin ocak 2009 so­nun­da bi­ti­ril­me­si plan­la­nı­yor. Bu or­tak­lık­la Av­net Tech­no­logy So­lu­ti­ons Sa­na­yi ve Ti­ca­ret A.Ş., Av­net Tech­no­logy So­lu­ti­ons Av­ru­pa, Or­ta Do­ğu ve Af­ri­ka (EME­A) böl­ge­le­ri­nin ope­ras­yo­nu­nun bir par­ça­sı ola­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT