BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bosna Havayollarının yüzde 49’u THY’nin

Bosna Havayollarının yüzde 49’u THY’nin

İki hafta önce Bosna Hersek Havayolları ile ortaklık anlaşması yapılmasına karar veren THY, dün imzayı attıTürk Ha­va­yol­la­rı, Bos­na Her­sek Ha­va­yol­la­rı’nın yüz­de 49’u için or­tak­lık an­laş­ma­sı­nı im­za­la­dı. THY’den İMKB’ye gön­de­ri­len ya­zı­da, “Bos­na Her­sek Hü­kü­me­tin­den il­gi­li onay­la­rın alın­ma­sı­nın ar­dın­dan, THY ve Bos­na Her­sek Ha­va­yol­la­rı ara­sın­da or­tak­lık an­laş­ma­sı­nın im­za­la­na­ca­ğı bil­di­ril­miş­ti. Bos­na Her­sek Hü­kü­me­tin­den il­gi­li onay­lar alın­dı ve THY bu­gün (dün) or­tak­lık an­laş­ma­sı im­za­la­dı” de­nil­di. THY Ge­nel Mü­dü­rü Te­mel Ko­til an­laş­ma kap­sa­mın­da, şir­ke­tin iki uça­ğı­nın ki­ra­la­ma be­de­li olan 5 mil­yon eu­ro­nun kar­şı­la­na­ca­ğı­nı ve ha­va­yo­lu­na 5 mil­yon eu­ro ya­tı­rım ya­pı­la­ca­ğı­nı be­lirt­ti. 2 YE­Nİ SE­FER DA­HA Bu ara­da ön­ce­lik­li bü­yü­me stra­te­ji­le­rin­den bi­ri olan uçuş ağı­nın ge­niş­le­til­me­si plan­la­ma­sı çer­çe­ve­sin­de, dış hat­la­rın ya­nı sı­ra Tür­ki­ye’nin de­ği­şik nok­ta­la­rı­na da se­fer­ler ko­yan THY, Ça­nak­ka­le ve Uşak se­fer­le­ri­ne 2009 yı­lı­nın ocak ayın­da baş­lı­yor. Bu­na gö­re, 12 Ocak’ta baş­la­ya­cak olan İs­tan­bul-Uşak ve 19 Ocak’ta baş­la­ya­cak olan İs­tan­bul-Ça­nak­ka­le se­fer­le­ri, pa­zar­te­si, çar­şam­ba ve cu­ma gün­le­ri kar­şı­lık­lı ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­le­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT